Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Профил


Комерцијална банка АД Скопје е една од водечките банки во Република Македонија која во своето долгогодишно постоење изгради имиџ на банка со традиција, доверба, сигурност, иновативност и силна домашна и меѓународна репутација.

Како универзална македонска приватна независна банка, нуди широк асортиман на банкарски активности, почнувајќи од прибирање депозити, одобрување кредити на правни и физички лица, услуги во меѓународниот и домашниот платен промет, посредување во купопродажбата на девизи, хартии од вредност, форфетирање и слично.

Преку широко распространетата мрежа на филијали, експозитури, банкомати и ПОС терминали, која постојано се зголемува, Банката е блиску и секогаш на услуга на крајните корисници. Деловната мрежа на Банката се состои од 11 филијали (Прилеп, Охрид, Велес, Струмица, Кочани, Штип, Кавадарци, Куманово, Гостивар, Битола и Тетово) и 54 експозитури од кои 38 се лоцирани во Скопје. До денес на територијата на Република Македонија има инсталирано 145 банкомати и голем број на постерминали.

Во функција на вршeње брзи и ефикасни меѓународни услуги за своите клиенти, Банката има воспоставено кореспондентски односи со 868 банки од 77 земји, од кои контокорентски односи со 35 банки од 17 земји.

Сертификација на Банката според USA Patriot Act

Акционерскиот капитал на Банката се состои од 2.014.067 обични и приоритетни акции. Акциите на Комерцијална банка АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност и се вклучуваат во пресметката на Македонскиот берзански индекс, а од 2007 година истите котираат и во сегментот на супер котација.