Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për shërbimet e qarkullimit të pagesave në denarë


 

TRANSAKSIONET PA PARA TË GATSHME

 

Urdhëresat prej letre

Bankë Interneti

Transaksionet interne  
prej 0 deri në 10,000 denarë

22 denarë për urdhëresë

7 denarë për urdhëresë

mbi 10,000 denarë

31 denarë për urdhëresë

11 denarë për urdhëresë

MIPS transaksione

250 denarë për urdhëresë

100 denarë për urdhëresë

KIBS transaksione  
prej 0 deri në 10,000 denarë

36 denarë për urdhëresë

13 denarë për urdhëresë

mbi 10,000 denarë

46 denarë për urdhëresë

18 denarë për urdhëresëPAGESAT PËR SHËRBIMIN “BANKË INTERNETI” PËR SUBJEKTET JURIDIKE

Përfshirje në sistemin bankar elektronik

pa pagesë

Pagesa për lëshimin e parë të certifikatës digjitale

1,500 denarë, respektivisht 500 denarë për ri-lëshim – çdo të tretin vit

Llogaritë që kanë realizuar qarkullim debitor pa para të gatshme mbi 10,000,000 denarë në muaj në gjashtë muajt e fundit, ju takon një token falas

- 10,000,000 - 15,000,000 denarë (1 token falas)
- 15,000,000 – 100,000,000 denarë (2 tokena falas)
- mbi 100,000,000 denarë (3 tokena falas)

Zhbllokim i certifikatës digjitale

500 denarëLLOGARITË E TRANSAKSIONIT

Transfere të parave jo të gatshme të rrogave dhe të të ardhurave tjera personale nga llogaria kryesore në llogarinë e transaksionit të personave fizikë– PP 53


Urdhëresat prej letre

Bankë Interneti

Transaksione të kryera përmes kliringut intern

4 denarë për urdhëresë

4 denarë për urdhëresë

Transaksione të kryera përmes MIPS

 

- deri në 14:00

65 denarë për urdhëresë

55 denarë për urdhëresë

- pas 14:00

100 denarë për urdhëresë

100 denarë për urdhëresë

Transaksione te kryera permes KIBS

15 denarë për urdhëresë

12 denarë për urdhëresëTRANSAKSIONE ME PARA TË GATSHME

PAGESAT

Pagesa me para të gatshme nga tregu ditor (shifrat: 800, 801, 802 dhe 803) nga mbajtësi i llogarisë në arkën e Bankës deri në orën 11:30

pa pagesë – me përjashtim të ditës së diel dhe festave shtetërore

Pagesa me para të gatshme nga tregu ditor (shifrat: 800, 801, 802 dhe 803) nga mbajtësi i llogarisë në arkën e Bankës pas orës

0,15% nga shuma e urdhëresës minimum 50 denarë

Pagesa me para të gatshme nga mbajtësi i llogarisë në arkën e Bankës, duke përfshirë edhe pagesat ditën e diel dhe gjatë festave shtetërore

0,15% nga shuma e urdhëresës minimum 50 denarë

Pagesa me para të gatshme nga subjektet juridike të cilët nuk kanë llogari në Bankë

0,3% e vlerës së urdhëresës, minimum 100 denarë

ARKËTIMET

 

0,45% nga shuma e urdhëresës minimum 100 denarë

Pa pagesë e llogarive për operacionet e këmbimitMBAJTJA E LLOGARISË

Llogari të cilat në muajin aktual kanë realizuar qarkullim deri në 500,000 denarë

300 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Llogari të cilat në muajin aktual kanë realizuar qarkullim mbi 500,001 denarë

800 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Llogari me regjim të veçantë të punës

2,000 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Mbyllja e llogarisë së subjektit juridik me urdhëresë të organit kompetent

500 denarë për llogari

Mbyllja e llogarisë me kërkesë të mbajtësit të llogarisë

1,000 denarë për llogari

Llogaritë e këshillave shtëpiake (Shoqata e pronarëve të ndërtesave banesore) dhe nën-llogaritë e subjekteve juridike të autorizuara për të drejtuar ndërtesat banesore respektivisht për të menaxhuar me hapësirat e përbashkëta

100 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

  • Nën-llogaritë për fondin rezervë të Shoqatës së pronarëve të ndërtesave banesore ose subjektet juridike të autorizuara për të drejtuar ndërtesat banesore respektivisht për të menaxhuar me hapësirat e përbashkëta

а. Nëse raporti i bilancit të gjendjes së llogarisë ndiqet përmes shërbimit Bankë interneti

pa pagesë

б. Nëse raporti i bilancit të gjendjes së llogarisë merret në sportelet e Bankës

100 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Hapja e llogarisë Еscrow

Pa pagesë

Udhëheqja dhe operimi me llogarinë Еscrow         

Sipas marrëveshjesKOMPENSIME PËR SHËRBIMET SMS, FAKS, IVR, E-mail, PËR LLOGARITË AKTIVE TË SUBJEKTEVE JURIDIKE

Ekstrakt financiar të dërguar në E-mail adresë

Pa kompensim

SMS njoftime të definuar nga klienti

3 denarë

Porosia e dërguar në FAKS

3 denarë

Porosia e dëgjuar nëpërmjet automatit folës - IVR

8 denarë

Kompensim për dërgimin e SMS njoftimeve të përcaktuara nga Banka

Pa kompensimSHËRBIME TË TJERA

Transkipt i bilancit të gjendjes

10 denarë

Lëshimi i kartës duplikatë

50 denarë

Lëshimi i transkriptit të kartës së ID

200 denarë

Transkript i dokumentit

 

 - transkript i urdhëresës së vitit aktual

100 den. për urdhëresë

  - transkript i urdhëresës së vitit të kaluar

150 den. për urdhëresë

  - transkript i urdhëresës më të vjetër se 2 vjet

300 den. për urdhëresë

 - transkript i urdhëresës së procesuar përmes bankës elektronike

10 den. për urdhëresë

 - transkript i urdhëresës së evidencës elektronike të vitit aktual

50 den. për urdhëresë

  - transkript i urdhëresës së evidencës elektronike të viteve të kaluara

100 den. për urdhëresë

  - transkript i urdhëresës (për kërkesën e doëzuar pa të dhëna të plota)

300 den. për urdhëresë

Pagesë për çelësin e humbur të kutisë postale

200 den. + 36 den. TVSH

Realizimi i aktvendimeve për pagesë të detyrueshme nga llogaritë e subjekteve juridike

1.200 den.

Dërgimi i aktvendimit për pagesë të detyrueshme – vlerënotë premtimit për pagesë (kompensimi i dërgimit paguhet nga kreditori – dërguesi i obligacionit)

300 den. për vlerënotë premtimi

Tërheqja e aktvendimit për pagesë të detyrueshme – vlerënotë premtimit nga ana e kreditorit (kompensimi i tërheqjes paguhet nga kreditori)

100 den. për vlerënotë premtimi

Zbatimi i pjesshëm i vendimit

250 den. për çdo pagesë të pjesshme pas pagesës së dytë të pjesshme

Llogaritja e interesit mbi principalin gjatë zbatimit të vendimit

50 den. për principal

Llogaritja e interesit me kërkesë të klientit

deri në 10 kryegjë/principal gjatë muajit

200 denarë për kryegjë + 36 denarë TVSH

nga 11 deri në 50 kryegjë gjatë muajit

100 denarë për kryegjë + 18 denarë TVSH

mbi 50 kryegjë gjatë muajit

50 denarë për kryegjë + 9 denarë TVSH

Përmirësimi i vlerës së borxhit të mbetur

150 denarë për paragrafë të ndarë

Bllokimi i llogarisë, zhbllokimi i llogarisë

250 den. për paragrafë të ndarë

Raporti elektronik i dërguar për Drejtorinë e të hyrave publike (i cili sistematikisht paguhet nga llogaria aktive e subjektit juridik)

150 den. për raport

Raporti elektronik i dërguar për Drejtorinë e të hyrave publike (i cili sistematikisht paguhet nga llogaria aktive e subjektit juridik), për subjektet juridike pa qarkullim gjatë muajit me bilanc fillestar dhe përfundimtar prej 0,00 denarë

Pa pagesë

Lëshimi i raporteve me kërkesë të personave fizikë

150 denarë për raport

Lëshimi i të dhënave me kërkesë të përmbaruesve tatimor, përmbaruesve tjerë dhe palëve tjera për llogaritë e subjekteve juridike që udhëhiqen në bankë

 

  - deri në 10 të dhëna për numrin identifikues tatimor/numrin amë të kërkesës së dorëzuar

300 den. + 54 den. TVSH

  - nga 11 deri në 50 të dhëna për numrin identifikues tatimor/numrin amë të kërkesës së dorëzuar

600 den. + 108 den. TVSH

  - nga 51 deri në 100 të dhëna për numrin identifikues tatimor/numrin amë të kërkesës së dorëzuar

1.000 den. + 180 den. TVSH

  - mbi 101 të dhëna për numrin identifikues tatimor/numrin amë të kërkesës së dorëzuarе

1.000 den. + 10 den. për çdo të dhënë të ardhshme + 18% TVSH

Lëshimi i raporteve me kërkesë të subjekteve juridike (raport i gjendjes sipas ditëve, raport i bilancit të llogarisë-formulari ISO, vërtetim për operim me llogarinë, etj.).

500 den. për raport

Lëshim i kartës bllokuese (për subjektin juridik dhe fizik)

200 den. për kartë

Tërheqja e urdhëresës që duhet të realizohet nga KIBS (me kërkesë të mbajtësit të llogarisë deri në orën 14:00)

Pagesa bëhet sipas tarifës për mënyrën e përpunimit të urdhëresës

Ankesë e pabazuar me analizim të dokumentit original *(paguhet me parashtrimin e kërkesës, nëse është e pabazuar paguhet, në të kundërtën kthehen të hollat)

300 den. + 54 den. TVSH

Operimi me llogaritë për qëllime humanitare

Pa pagesë

Dhënia e raporteve të vendimeve të pranuara për pagesën e detyruar për personat fizik për llogarinë e tyre

 

 - deri 10 informata sipas NUT/NAUQ nga kërkesa e dorëzuar

300 den. 

 - nga 11 deri 50 informata sipas NUT/NAUQ nga kërkesa e dorëzuar

 600 den.

 - nga 51 deri 100 informata sipas NUT/NAUQ nga kërkesa e dorëzuar

 1.000 den.

 -mbi 101 informata sipas NUT/NAUQ nga kërkesa e dorëzuar

 1.000 den. + 10 den. për secilën informatë të radhës

Verifikim i dokumentit-Identifikim financiar           

200,00 den. për verifikim