Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Финансиски показателиФинансиски показатели пресметани врз основа на ревидираните консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Македонија.

Биланс на успех (во 000 МКД)

индекс
промена

2016

2015

 


Приходи од камата

93.4 3,636,386 3,894,642

Расходи за камата

77.8 557,777 716,990

Нето-приходи (расходи) од камата

96.9 3,078,609 3,177,652

 

Приходи од провизии и надоместоци

101.0 1,133,196 1,121,631

Расходи за провизии и надоместоци

120.3 247,720 205,856

Нето-приходи (расходи) од
провизии и надоместоци

96.7 885,476 915,775

 

Останати приходи

152.1 742,837 488,300

Оперативни расходи

91.3 2,067,667 2,265,379

Исправка на вредност на
финансиските средства

101.5 1,753,469 1,727,439

Добивка (загуба) пред оданочување

150.4 885,786 588,909

 

Добивка/(загуба) за годината

150.9 791,469 524,467
Биланс на состојба (во 000 МКД)

индекс
промена

2016

2015

 


Вкупна актива

103.7 100,730,699 97,133,920

Парични средства и еквиваленти

121.2 33,538,674 27,663,719

Кредити

97.4 55,352,363 56,852,948

 

Вкупно обврски

103.5 90,164,789 87,080,774

Депозити

104.2 87,763,800 84,201,271

 

Вкупно капитал и резерви

105.2 10,565,910 10,045,420
Податоци за акциите (на 31.12.)

 

2016

2015

 


Цена по акција


2,880 2,300

Вкупен број на акции


2,279,067 2,279,067

Пазарна капитализација (во 000 МКД)


6,563,713 5,241,854

 


Заработувачка по акција (EPS)


- основна


345

230

- разводнета


345

230

 


Сметководствена вредност по акција


4,636 4,408

 


Поврат на актива (ROA)


0.79% 0.54%

Поврат на капитал (ROE)


7.49% 5.22%

Дивиденда како % од нето добивка


43.19% 54.32%

Адекватност на капиталот


15.23% 13.81%

 


ЕУР / МКД


61.4812 61.5947

УСД / МКД


58.3258 56.3744