Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Финансиски показателиФинансиски показатели пресметани врз основа на ревидираните консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Македонија.

Биланс на успех (во 000 МКД)

индекс
промена

2015

2014

 


Приходи од камата

99.2 3,894,642

3,926,431

Расходи за камата

65.2 716,990

1,099,300

Нето-приходи(расходи) од камата

112.4 3,177,652

2,827,131

 

Приходи од провизии и надоместоци

102.9 1,121,631

1,090,276

Расходи за провизии и надоместоци

120.0 205,856

171,476

Нето-приходи(расходи) од
провизии и надоместоци

99.7 915,775

918,800

 

Останати приходи

159.3 488,300

306,500

Оперативни расходи

107.3 2,265,379

2,111,309

Исправка на вредност на
финансиските средства

94.4 1,727,439

1,829,153

Добивка(загуба) пред оданочување

526.0 588,909

111,969

 

Добивка/(загуба) за годината

535.9 524,467

97,859

Биланс на состојба (во 000 МКД)

индекс
промена

2015

2014

 


Вкупна актива

104.7 97,133,920

92,772,033

Парични средства и еквиваленти

100.4 27,663,719

27,551,346

Кредити

101.7 56,852,948

55,925,832

 

Вкупно обврски

104.6 87,080,774

83,243,427

Депозити

105.2 84,201,271

80,027,900

 

Вкупно капитал и резерви

105.5 10,045,420

9,524,475

Податоци за акциите (на 31.12.)

 

2015

2014

 


Цена по акција


2,300

1,970

Вкупен број на акции


2,279,067

2,279,067

Пазарна капитализација (во 000 МКД)


5,241,854

4,489,762

 


Заработувачка по акција (EPS)


- основна


230

43

- разводнета


230

43

 


Сметководствена вредност по акција


4,408

4,179

 


Поврат на актива (ROA)


0.54%

0.11%

Поврат на капитал (ROE)


5.22%

1.03%

Дивиденда како % од нето добивка


54.32%

0.00%

Адекватност на капиталот


13.81%

13.49%

 


ЕУР / МКД


61.5947

61.4814

УСД / МКД


56.3744

50.5604