Kontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Treguesit financiarTreguesit financiar të bazuar në raportet e audituara konsoliduar financiare të përgatitura në përputhje me rregulloret lokale dhe metodologjinë e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë..

Bilanci i suksesit (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2015

2014

 
Të ardhurat nga interesi

99.2 3,894,642

3,926,431

Shpenzimet për interesa

65.2 716,990

1,099,300

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga interesi

112.4 3,177,652

2,827,131

 

 

Të ardhura nga provizionet dhe kompensimet

102.9 1,121,631

1,090,276

Shpenzime për provizionet dhe kompensimet

120.0 205,856

171,476

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga
provizionet dhe kompensimet

99.7 915,775

918,800

 

 

Të ardhura të tjera

159.3 488,300

306,500

Shpenzimet operative

107.3 2,265,379

2,111,309

Përmirësimi i vlerës së
mjeteve financiare

94.4 1,727,439

1,829,153

Fitimi (humbja) para tatimit

526.0 588,909

111,969

 

 

Fitimi (humbja) në vit

535.9 524,467

97,859

Bilanci i gjendjes (në 000 MKD)

indeks
ndryshimi

2015

2014

 
Totali i aktivës

104.7 97,133,920

92,772,033

Paraja dhe ekuivalentet e parasë

100.4 27,663,719

27,551,346

Kredite

101.7 56,852,948

55,925,832

 

 

Gjithsej detyrime

104.6 87,080,774

83,243,427

Depozitat

105.2 84,201,271

80,027,900

 

 

Totali i kapitalit dhe rezervat

105.5 10,045,420

9,524,475

Të dhëna mbi aksionet (në 31.12.)

 

2015

2014

 
Çmimi për aksion


2,300

1,970

Numri i përgjithshëm i aksioneve


2,279,067

2,279,067

Kapitalizimi i tregut (në 000 MKD)


5,241,854

4,489,762

Fitimi për aksion (EPS)
- themelor


230

43

- i pakësuar
(ulja me qëllim e vlerës së aksionit)


230

43

 
Vlera kontabël për një aksion


4,408

4,179

 
Kthimi i aseteve (ROA)


0.54%

0.11%

Kthimi i ekuitetit (ROE)


5.22%

1.03%

Dividenta si % e fitimit neto


54.32%

0.00%

Mjaftueshmëria e kapitalit


13.81%

13.49%

 
EUR / MKD


61.5947

61.4814

USD / MKD


56.3744

50.5604