Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Treguesit financiarTreguesit financiar të bazuar në raportet e audituara konsoliduar financiare të përgatitura në përputhje me rregulloret lokale dhe metodologjinë e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë..

Bilanci i suksesit (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2016

2015

 
Të ardhurat nga interesi

93.4 3,636,386 3,894,642

Shpenzimet për interesa

77.8 557,777 716,990

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga interesi

96.9 3,078,609 3,177,652

 

 

Të ardhura nga provizionet dhe kompensimet

101.0 1,133,196 1,121,631

Shpenzime për provizionet dhe kompensimet

120.3 247,720 205,856

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga
provizionet dhe kompensimet

96.7 885,476 915,775

 

 

Të ardhura të tjera

152.1 742,837 488,300

Shpenzimet operative

91.3 2,067,667 2,265,379

Përmirësimi i vlerës së
mjeteve financiare

101.5 1,753,469 1,727,439

Fitimi (humbja) para tatimit

150.4 885,786 588,909

 

 

Fitimi (humbja) në vit

150.9 791,469 524,467
Bilanci i gjendjes (në 000 MKD)

indeks
ndryshimi

2016

2015

 
Totali i aktivës

103.7 100,730,699 97,133,920

Paraja dhe ekuivalentet e parasë

121.2 33,538,674 27,663,719

Kredite

97.4 55,352,363 56,852,948

 

 

Gjithsej detyrime

103.5 90,164,789 87,080,774

Depozitat

104.2 87,763,800 84,201,271

 

 

Totali i kapitalit dhe rezervat

105.2 10,565,910 10,045,420
Të dhëna mbi aksionet (në 31.12.)

 

2016

2015

 
Çmimi për aksion


2,880 2,300

Numri i përgjithshëm i aksioneve


2,279,067 2,279,067

Kapitalizimi i tregut (në 000 MKD)


6,563,713 5,241,854

Fitimi për aksion (EPS)
- themelor


345

230

- i pakësuar
(ulja me qëllim e vlerës së aksionit)


345

230

 
Vlera kontabël për një aksion


4,636

4,408

 
Kthimi i aseteve (ROA)


0.79% 0.54%

Kthimi i ekuitetit (ROE)


7.49% 5.22%

Dividenta si % e fitimit neto


43.19% 54.32%

Mjaftueshmëria e kapitalit


15.23% 13.81%

 
EUR / MKD


61.4812 61.5947

USD / MKD


58.3258 56.3744