Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Пазарно учество


ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ НА БАНКАРСКИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1
31.12.2015

 

31.12.2014

 

1

Вкупна актива

22,9%

23,2%

2

Капитал и резерви

20,7%

21,8%

3

Вкупно депозити од нефинансиски сектор

27,0%

27,3%

4

Вкупно нето-кредити на нефинансиски сектор

19,4%

21,4%

5

Вкупен број на издадени картички

 

15,8%

 

15,8%

6

Вкупен број на трговци во земјата кои прифаќаат банкарски картички издадени од КБ

 

41,2%

 

41,2%

7

Број на уреди на кои се прифаќаат картички - ПОС и АТМ вкупно

 

22,5%

 

22,2%

8

Вкупна вредност на остварен платен промет во земјата

 

20,6%

 

20,0%

9

Вкупен број на отворени сметки на правни лица2

 

20,8%

 

21,0%

10

Вкупно остварен промет на Македонската берза3

 

16,0%4

 

58,6%4

11

Вкупен број на трансакции на Македонската берза3

 

13,2%

 

14,7%

1 Извор на податоците е НБРМ, исклучоците се означени во табелата. Податоците се однесуваат на цела година - кумулативно.
2 Извор: ЕРТС.
3Извор:Македонска Берза
4Како резултат на трансакцијата со АрчелорМиттал