Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Пазарно учество


ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ НА БАНКАРСКИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1
31.12.2017

 

31.12.2016

 

1

Вкупна актива

22,7%

22,7%

2

Капитал и резерви

20,4%

20,7%

3

Вкупно депозити од нефинансиски сектор

26,6%

26,6%

4

Вкупно нето-кредити на нефинансиски сектор

16,4%

17,4%

5

Вкупен број на издадени картички

 

12,6%

 

12,8%

6

Број на уреди на кои се прифаќаат картички - ПОС и АТМ вкупно

 

18,0%

 

14,9%

7

Вкупна вредност на остварен платен промет во земјата

 

24,1%

 

25,1%

8

Вкупен број на отворени сметки за вршење плаќања2

 

19,3%

 

18,9%

9

Вкупно остварен промет на Македонската берза 3

 

17,2%

 

23,9%

10

Вкупен број на трансакции на Македонската берза3

 

29,6%

 

17,9%

1 Извор на податоците е НБРМ, исклучоците се означени во табелата. Податоците се однесуваат на цела година – кумулативно.
2Извор:ЕРТС
3Извор:Македонска берза