Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Пазарно учество


ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ НА БАНКАРСКИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1
31.12.2016

 

31.12.2015

 

1

Вкупна актива

22,7%

22,9%

2

Капитал и резерви

20,7%

20,7%

3

Вкупно депозити од нефинансиски сектор

26,6%

27,0%

4

Вкупно нето-кредити на нефинансиски сектор

17,4%

19,4%

5

Вкупен број на издадени картички

 

12,8%*

 

15,8%

6

Број на уреди на кои се прифаќаат картички - ПОС и АТМ вкупно

 

14,9%*

 

22,5%

7

Вкупна вредност на остварен платен промет во земјата

 

25,1%*

 

20,6%

8

Вкупен број на отворени сметки за вршење плаќања

 

18,9%*

 

20,8%

9

Вкупно остварен промет на Македонската берза2

 

23,9%

 

16,0%

10

Вкупен број на трансакции на Македонската берза2

 

17,9%

 

13,2%

1 Извор на податоците е НБРМ, исклучоците се означени во табелата. Податоците се однесуваат на цела година - кумулативно.
2Извор:Македонска Берза

*Промената кај овие позиции е резултат на нова методологија од страна на НБРМ.