Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës së Maqedonisë1
31.12.2016

 

31.12.2015

 

1

Aktiva e përgjithshme

22,7%

22,9%

2

Kapitali dhe rezervat

20,7%

20,7%

3

Depozitat e përgjithshme nga sektori jo-financiar

26,6%

27,0%

4

Neto-kredi të përgjithshme të sektorit jo-financiar

17,4%

19,4%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara

 

12,8%*

 

15,8%

6

Numri i pajisjeve që pranojnë karta – POS dhe ATM gjithsej

 

14,9%*

 

22,5%

7

Vlera e përgjithshme e qarkullimit pagesor të realizuar në vend

 

25,1%*

 

20,6%

8

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura për realizimin e pagesave

 

18,9%*

 

20,8%

9

Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në bursën e Maqedonisë2

 

23,9%

 

16,0%

10

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në bursën e Maqedonisë2

 

17,9%

 

13,2%

1 Burimi i të dhënave është BPRM, përjashtimet janë treguar në tabelë. Të dhënat i referohen një viti – në mënyrë kumulative.
2Burimi:Bursa e Maqedonisë

*Ndryshimi te këta pozicione është rezultat i mëetodologjisë së re nga ana e BPRM.