Kontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës së Maqedonisë1
31.12.2015

 

31.12.2014

 

1

Totali i aktivës

22,9%

23,2%

2

Kapitali dhe rezervat

20,7%

21,8%

3

Totali i depozitave (pa banka)

27,0%

27,3%

4

Gjithsej neto kredite (pa banka)

19,4%

21,4%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara

 

15,8%

 

15,8%

6

Numri i përgjithshëm i tregtarëve në vend të cilët i pranojnë kartat bankare të lëshuara nga BK

 

41,2%

 

41,2%

7

Numri i përgjithshëm i bankomateve dhe terminaleve që pranojnë kartat- ATM dhe POS

 

22,5%

 

22,2%

8

Vlera totale e qarkullimit të realizuar në vend

 

20,6%

 

20,0%

9

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura nga subjektet juridike2

 

20,8%

 

21,0%

10

Numri i përgjithshëm i qarkullimit të realizuar në bursën e Maqedonisë3

 

16,0%4

 

58,6%4

11

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në Bursën e Maqedonisë3

 

13,2%

 

14,7%

1 Burimi: BPRM. Të dhënat janë të akumuluara dhe i referohen gjithë vitit, përveç në rastet që kanë të bëjnë me muajin dhjetor.
2Burimi: ERTS.
3 Burimi: Bursa e Maqedonisë SHA Shkup
Si rezultat i transaksionit me ArçelorMittal