• Експозитури и филијали


 • Барање за регистрација на клиент


 • Најчесто поставувани прашања


 • Општи условиКонтакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Трансакциска тековна сметкаШто претставува трансакциската тековна сметка


Трансакциска тековна сметка претствавува единствен и неповторлив нумерички податок кој служи за идентификација на учесникот во платниот промет, а преку која истиот врши плаќања. На трансакциската тековна сметка се евидентираат сите денарски трансакции кои се вршат преку банка. Секое лице кое врши денарски трансакции преку банка мора да поседува трансакциска тековна сметка.

 

Отворање и располагање со трансакциска тековна сметка


Транскациска сметка може да отворат сите физички лица државјани на Република Македонија, како и физички лица странски државјани - кои согласно законската регулатива имаат третман на резидент и имаат лична карта за странец издадена од МВР на РМ.

Банката може да отвора сметки и на малолетни лица и лица на кои им е одземена деловната способност кои пред Банката ги застапува законски застапник, односно старател согласно законските одредби.


 Апликација / Барање за регистрирање на клиент - физичко лице
 Барање за отворање на трансакциска тековна сметка


Банката отвора сметки на слепи лица. Отворање сметка на слепо лице се врши пред двајца сведоци. Притоа, потребно е еден од сведоците да биде вработен во Банката, но може и двајцата сведоци да бидат вработени во Банката. Сведоците на клиентот целосно му ја читаат содржината на Договорот и Општите услови за отворање и работа со трансакциска тековна сметка. Својата согласност дека ги разбира и ги прифаќа одредбите регулирани со овие документи, клиентот ги потврдува со потпишување Изјава со факсимил. Сведоците ја потпишуваат истата изјава со цело име, презиме и потпис и со тоа изјавуваат дека клиентот е запознат со содржината на документите и истите ги прифаќа и се потпишуваат. На клиентот му се издава потписен картон за трансакциска тековна сметка на која е депониран потпис со факсимил, кој клиентот ќе го користи и во иднина при вршење трансакции на сметката.

Услугата отворање на трансакциска тековна сметка за слепо лице може да се добие само во централата на Банката во Скопје како и во филијалите низ градовите во Републиката.


 Изјава за отворање трансакциска тековна сметка за слепо лице


Сопственикот на трансакциската тековна сметка може да даде овластување на друго лице кое ќе располага со средствата од неговата сметка. При овластувањето мора да биде присутно и лицето кое ќе се овластува. Овластувањето се врши во поголемите експозитури со одговорен работник и филијалите на Банката.


Со средствата од транскациската сметка можете да раполагате преку следните инструменти:

 • потписна картичка – за вршење на готовински уплати и исплати, како и за безготовински пренос на средства на други сметки во Банката и сметки во други банки;
 • дебитна картичка– за плаќање на стоки и услуги во трговија како и подигнување на готовина на широка мрежа на продажни места и банкомати во земјата и во странство;
 • чековна картичка и чековни бланкети – за безготовински плаќања на правни и физички лица.

Корисниците на сметката може да добиваат информации за состoјбата на сметката и нејзините промени на шалтерите во Банката и преку услугата Интернет банка. Услугата Интернет банка овозможува и вршење на сите видови безготовински плаќања од трансакциската тековна сметка. Оние клиенти кои поседуваат дебитна картичка, информации за промените на сметката настанати со употреба на картичката, може да добиваат и со користење на услугата SMS банкарство.


Дозволено пречекорување


Банката одобрува дозволено пречекорување на трансакциски тековни сметки на кои пристигнуваат редовни месечни приливи од редовен работен однос и надoмeст за пензиско и инвалидско осигурување.

Одобрувањето на дозволеното пречекорување се врши по прифаќање на понудените преддоговорни услови од страна на клиентот, направени на негово писмено барање, врз основа на претходна анализа на неговото работење со Банката.

 Барање за одобрување на дозволено пречекорување
 Апликација / Барање за регистрирање на клиент - физичко лице

Одобрувањето на дозволеното пречекорување може да биде колективно и индивидуално.
 

 • колективно

  На сите вработени во буџетски институции и јавни претпријатија, како и претпријатија со кои Банката има склучено договор за деловна соработка, Банката може да им одобри колективно дозволено пречекорување во висина до 2 плати, но не повеќе од 300.000,00 денари.


  На сите пензионери кои надоместот од пензиско и инвалидско осигурување го примаат на трансакциска сметка, Банката може да им одобри колективно дозволено пречекорување во висина од една пензија.


  Доколку на сметката не стигне плата или пензија во рок од два месеци, Банката го укинува дозволеното пречекорување.


  Сите корисници на колективно одобрено дозволено пречекорување, кои имаат сознание дека повеќе од еден месец, од објективни причини (боледување) нема да примат прилив по основ на плата, потребно е да дојдат во централата на Банката да се ажурира состојбата.


  За цело времетраење на дозволеното пречекорување, Банката може да прави преоценка на висината и рокот на одобреното дозволено пречекорување, и во секое време има право да го зголеми, намали или укине одобреното дозволено пречекорување.

   Барање за склучување на Договор за деловна соработка
   Апликација / Барање за регистрирање на клиент - правно лице


 • индивидуално

  Банката, на барање на клиентот, може да одобри индивидуално дозволено пречекорување најмногу до 2 просечни плати со рок не подолг од 12 месеци.


  Непосредно пред истекот на рокот на важност на индивидуално одобреното дозволено пречекорување, доколку клиентот уредно работи, Банката врши автоматско обновување, при што рокот на користење се продолжува за 12 месеци.


  При обновувањето на дозволеното пречекорување, Банката има право да одобри различен износ на дозволено пречекорување, земајќи ја во предвид искористеноста на дозволеното пречекорување во изминатиот период, како и кредитната способност на клиентот.


  За цело времетраење на дозволеното пречекорување, Банката може да прави преоценка на висината и рокот на одобреното дозволено пречекорување, и во секое време има право да го зголеми, намали или укине одобреното дозволено пречекорување.“


Банката одобрува дозволено пречекорување на трансакциска тековна сметка на слепи лица. Одобрувањето се врши пред двајца сведоци, и притоа, е потребно еден од сведоците или двајцата сведоци да бидат вработени во Банката. Сведоците на клиентот целосно му ја читаат содржината на Договорот и Општите услови за отворање и работење со трансакциска тековна сметка. Својата согласност дека ги разбира и ги прифаќа одредбите регулирани со овие документи, клиентот ги потврдува со потпишување Изјава со факсимил. Сведоците ја потпишуваат истата изјава со цело име, презиме и потпис и со тоа изјавуваат дека клиентот е запознат со содржината на документите и истите ги прифаќа во целост.


Услугата за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска тековна сметка на слепо лице може да се добие само во Централата на Банката во Скопје, како и во филијалите низ градовите во Републиката.


Каматни стапки


При располагањето со трансакциската тековна сметка, Банката ги пресметува следните каматни стапки:*КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ТРАНСАКЦИСКА ТЕКОВНА СМЕТКА


Референтна каматна стапка3.75%
Пасивна каматна стапка0.01%
Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување7.95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 11.70%
Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување11.75%

*Каматните стапки се во согласност со моментално важечката Одлука за каматни стапки на Банката. Ефективните каматни стапки на тековните сметки се еднакви на номиналните каматни стапки.

** Каматната стапка што се применува при пресметување на камата на искористениот дел од дозволеното пречекорување изнесува 11,70%,  а се добива така што на референтната каматна стапка од НБРМ која во моментот е 3,75% се додаваат 7,95 процентни поени.

Траен налог


Сопственикот на трансакциската тековна сметка може да отвори траен налог со кој ќе ја овласти Банката во негово име и од средствата на неговата транскациска сметка без надомест да врши плаќања на редовните трошоци за домаќинство (сметки за електрична енергија, парно греење, фиксна и мобилна телефонија, Интернет и кабелска телевизија), пренос на друга трансакциска сметка, денарска штедна книшка во Банката, како и отплата на кредити издадени од Банката.


Сопственикот на сметката може да отвори и траен налог за пренос на средства од неговата трансакциска тековна сметка на која било друга сметка во Банката или во други деловни банки, со надомест согласно тековната тарифа за извршување на плаќања на шалтерите на Банката.
 

Слепо лице може да отвори траен налог во присуство на двајца сведоци. Притоа, потребно е еден од сведоците да биде вработен во Банката, но може и двајцата сведоци да бидат вработени во Банката. Сведоците на клиентот целосно му ја читаат содржината на образецот за траен налог кој треба да го потпише клиентот. Својата согласност дека ги разбира и ги прифаќа одредбите регулирани со овие документи, клиентот ја потврдува со потпишување Изјава со факсимил. Сведоците ја потпишуваат истата изјава со цело име, презиме и потпис и со тоа изјавуваат дека клиентот е запознат со содржината на документите и истите ги прифаќа.

Услугата отворање на траен налог за слепо лице може да се добие само во централата на Банката во Скопје како и во филијалите низ градовите во Републиката.

 

  Изјава за отворање траен налог за слепо лице

 
Со траен налог можете да ја плаќате и радиодифузната такса за минимален надомест од 2 денари (по налог), како и сметките за вода со надомест од 10 денари за секој пренос.

Сe што треба да направите е да дојдете во една од поголемите експозитури со одговорен работник и филијалите на Банката со последната платена сметка и документ за идентификација и да го потпишете трајниот налог.  Лице за контакт  Марија Србиновска, Раководител на одделение за трансакциски сметки
  Телефон: (02) 3168-136
  Факс: (02) 3220-987
  e-mail: marija.srbinovska@kb.com.mk