• Барање за регистрација на клиентКонтакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизни сметки за физички лицаДевизни сметки можат да отворат физички лица – резиденти и нерезиденти.


При отварање на девизна сметка како резидент , потребно е да поседувате важечка лична карта или македонски пасош и истите да ги презентирате на нашите шалтери.


При отварање на девизна сметка како нерезидент потребно е да поседувате странски пасош. За отворање на девизна сметка за нерезидент се наплаќа надомест од 10,00 евра.
Лице за контактМаријана Гериќ Спасиќ, Раководител на одделение за платен промет со странство
Телефон: (02) 3168-196
e-mail: Marijana.Gerik.Spasik@kb.com.mk