• Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизни сметки за физички лицаДевизни сметки можат да отворат физички лица – резиденти и нерезиденти.

При отварање на девизна сметка како резидент , потребно е да поседувате важечка лична карта или македонски пасош и истите да ги презентирате на нашите шалтери.

За отворање на девизна сметка како нерезидент потребно е да поседувате странски пасош со странски адресни податоци. Доколку во пасошот не е наведената адресата, тогаш Банката од Вас ќе побара да дадете пишана изјава во која ќе ја неведете Вашата адреса.  

Ваквата изјава не се зема од клиенти резиденти на една од соседните земји на Р.Македнија, во тој случај наместо изјава, потребно е да приложите сметка/фактура за платени комуналии на адресата на која живеете.

За отворање на сметката банката наплаќа еднократен надомест од 10 евра.Лице за контактМаријана Гериќ Спасиќ, Раководител на одделение за платен промет со странство
Телефон: (02) 3168-196
e-mail: Marijana.Gerik.Spasik@kb.com.mk