• Експозитури и филијали


  • Коресподентни банки


  • Правила за платниот промет за резиденти


  • Правила за платниот промет за нерезиденти


  • Упатство за платен промет со странствоКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800