• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Depozita e kursimit për fëmije në denarë „ Ververicka (Ketri)“Depozita e kursimit për fëmijë „ Ververicka (Ketri)“ është një kursim i hapur për fëmijët nën moshën 12 vjeçare. Kjo depozitë kursimi i mundëson më të vegjëlit të edukohen me ndjenjën e kursimeve që nga ditët e tyre më të hershme, duke i mësuar në të njëjtën kohë me rëndësinë dhe vlerën e kursimit. Përveç statusit të veçantë të produktit të dedikuar për fëmijët, „ "Ververicka" “ ofron një normë interesi mjaft të favorshëm ku depozita e kursimit sjell investim dhe një të ardhme më të sigurtë të fëmijës Tuaj.


Shuma minimale për afatizim është 1.000,00 denarë.


Afati i depozitës është 3, 6 dhe 12 muaj.Gjatë hapjes së depozitës së kursimit për fëmijë, do të merrni një librezë kursimi „”Ververicka”“ në të cilën do të evidentohen të gjitha pagesat, tërheqjet, gjendja dhe interesi i llogaritur i depozitës së kursimit. Për të hapur një librezë kursimi duhet të jetë i pranishëm një prind dhe nevojitet certifikata e lindjes së fëmijës.Gjatë hapjes së librezës së kursimit, kursyesi i Juaj i vogël do të pajiset më një dhuratë speciale - kasë kursimi ose portofol për fëmijë.Hapja e librezave të kursimit për fëmijë mund të bëhet në këto degë të Bankës në Shkup: GTC, Bunjakovec, Partizanska, Karposh III, Gjorçe Petrov, Kapistec, 11 Tetori, Draçevë, Jane Sandanski, Skopjanka, Avtokomandë, Magjari, Cvetan Dimov, Zyrën Qëndrore të Bankës, si dhe në të gjitha degët dhe filialet e Bankës nëpër qytetet e RM.Normat e interesit


Për depozitat e hapura të kursimit, Banka paguan këto interesa :Shuma në denarë3 muaj6 muaj12 muaj
1,000.00-3,000.000.05%0.40%1.50%
3,001.00-10,000.000.10%0.50%1.60%
Mbi 10,001.000.20%0.60%1.70%


Kursyesi mund të ndryshojë afatin e depozitës, ku në mënyrë automatike ndryshon edhe lartësia e normës së interesit.Interesi llogaritet në bazë mujore dhe paguhet në fund të muajit – në afat prej shtatë ditësh, në të kundërtën i shtohet depozitës.

 
 

Banka i siguron depozitat e kursyesve të vet në Fondin e sigurimit të depozitave. Fondi do të kompenzojë depozitat e siguruara për depozitues (NUAQ – numri i amë), por jo më shumë se 30.000 EUR (në kundërvlerë të denarit) në një bankë, filialë të një banke jashtë vendit, apo Kursimore, e llogaritur sipas kursit të mesëm të këmbimit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë (BPRM). Në shumën e specifikuar llogaritet shuma kryesore e depozitës, interesi i llogaritur dhe i shtuar, si edhe interesi i paarritur deri në ditën e aktvendimit.Kontaktoni personaIvan Karev, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-262
Fax: (02) 3211-300
e-mail: ivan.karev@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-189
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk