• Експозитури и филијали


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Детско денарско штедење „Верверичка“

 

Детското штедење „Верверичка“ е штедење наменето за деца до 18 години.   Овој посебен штеден производ беше создаден со посебно внимание со цел кај децата да создаде навика за одговорен однос кон парите, а наедно и да им ги предочи вредностите на штедењето. Покрај посебниот статус на производ наменет за деца, штедењето со „Верверичка“ носи извонредна каматна стапка со која штедниот влог може да нарасне во вистинска инвестиција за иднината на детето.

 

Минималниот износ за орочување е 1.000,00 денари.


Рокот на орочување е 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеци.


При отвoрање на детски штеден влог ќе Ви биде издадена посебно дизајнирана штедна книшка „Верверичка“ во која се впишуваат уплатите, исплатите, состојбата и пресметаните камати по штедниот влог. За отворање на штедна книшка доволно е присуство на еден родител и Извод од книгата на родени за детето.


При отворањето на книшката, Вашиот мал штедач ќе добие специјален подарок - касичка или детски паричник.


Отворањето на детските книшки се одвива на сите шалтери на Банката во експозитурите во Скопје, како и во филијалите и експозитурите низ Републиката.

 

Каматни стапки

 

За детските денарски штедни влогови со фиксна каматна стапка, Банката ја плаќа следната камата:Износ во денари3 месеци6 месеци12 месеци
Од 1,000.00-3,000.000.08%0.30%1.00%
Од 3,001.00-10,000.000.09%0.35%1.10%
Над 10,001.000.10%0.40%1.20%


 

 

За денарските штедни влогови орочени на 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

Вкупните депозити на депонентите во банката се осигурени во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обештетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишаната камата, како и непристигнатата камата до денот на конечноста на решението. Ако Вашиот депозит го надминува законско пропишаниот максимум, разликата во износот, имате право да ја побарувате од стечајната маса на Банката.Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-189
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk