• Експозитури и филијали


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за денарски штедни влогови

 

Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за денарски штедни влогови:

  

Фиксни каматни стапки на денарско штедење

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок

01.04.2017

на 3 месеци

0.06%

по истек на рок

01.07.2018

на 6 месеци

0.30%

по истек на рок

01.07.2018

на 12 месеци

1.07%

по истек на рок

01.07.2018

на 24 месеци

1.65%

по истек на рок

01.11.2018

на 36 месеци

1.95%

по истек на рок

01.11.2018

 

За денарските штедни влогови орочени на 24 и 36месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

на 24 месеци

2.17%

по истек на рок

01.07.2018

на 36 месеци

2.57%

по истек на рок

01.07.2018

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на рентно денарско орочено штедење

 

 

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

на 3 месеци

0.06%

месечно

01.07.2018

на 6 месеци

0.30%

месечно

01.07.2018

на 12 месеци

1.07%

месечно

01.07.2018

на 24 месеци

1.65%

месечно

01.11.2018

на 36 месеци

1.95%

месечно

01.11.2018

 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

 

 

на 24 месеци

2.17

месечно

01.07.2018

на 36 месеци

2.57

месечно

01.07.2018

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на детско денарско орочено штедење „Верверичка“

 

Орочени штедни влогови

со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок.

01.04.2017

на 3 месеци

0.06%

по истек на рок.

01.07.2018

на 6 месеци

0.30%

по истек на рок.

01.07.2018

на 12 месеци

1.07%

по истек на рок.

01.07.2018

 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

на 24 месеци

2.17%

по истек на рокот

01.07.2018

на 36 месеци

2.57%

по истек на рокот

01.07.2018

На врвот ^

 Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-189
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk