• Експозитури и филијали


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за денарски штедни влогови

 

Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за денарски штедни влогови:

  

Фиксни каматни стапки на денарско штедењеОрочени штедни влоговиКаматна стапка Год./пром.Начин на исплата на каматаВажи од:
По видување 0.01 на крајот од календарската година 01.08.2015
на 1 месец 0.02 по истек на рок. 01.10.2017
на 3 месеци 0.10 по истек на рок. 01.10.2017
на 6 месеци 0.40 по истек на рок. 01.10.2017
на 12 месеци 1.20 по истек на рок. 01.10.2017
на 24 месеци 2.26 по истек на рок. 01.01.2018
на 36 месеци 2.66 по истек на рок. 01.01.2018


 

За денарските штедни влогови орочени на 24 и 36месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на рентно денарско орочено штедење

 

 Рок на орочување:3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци
Каматни cтапки 0.10%0.40%1.20%2.30%2.70%


 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

 

 

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на детско денарско орочено штедење „Верверичка“

 Износ во денари3 месеци6 месеци12 месеци
Од 1,000.00-3,000.000.08%0.30%1.00%
Од 3,001.00-10,000.000.09%0.35%1.10%
Над 10,001.000.10%0.40%1.20%


 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

На врвот ^

 Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-189
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk