• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitat e kursimit në denarë

 

Komercijalna Banka AD Skopje ju ofron normat e interesit vijuese për depozitat në denarë:

  Depozita me afatNorma e interesit Viti. / Chan. Pagesa e interesitVlefshme nga:
Pamje 0.01 në fund të vitit kalendarik 01.08.2015
1 muaj 0.02 pas skadimit të afatit. 01.10.2017
3 muaj 0.10 pas skadimit të afatit. 01.10.2017
6 muaj 0.40 pas skadimit të afatit. 01.10.2017
12 muaj 1.20 pas skadimit të afatit. 01.10.2017
24 muaj 2.26 pas skadimit të afatit. 01.01.2018
36 muaj 2.66 pas skadimit të afatit. 01.01.2018


 

Norma e ndryshueshme e interesit për depozitat në denarë

 

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

Në krye ^

 

 

Normat e interesit për kursimin e afatizuar me planifikim në denarë

 

 Depozitave Term:3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Interesi ctapki 0.10%0.40%1.20%2.30%2.70%


 

 

Për kursimet në denarë të afatizuara për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

 

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

 

 

Në krye ^

 

 

Normat e interesit të kursimit të afatizuar në denarë për fëmijë “Ververiçka”

 Shuma në denarë3 muaj6 muaj12 muaj
1,000.00-3,000.000.08%0.30%1.00%
3,001.00-10,000.000.09%0.35%1.10%
Mbi 10,001.000.10%0.40%1.20%


 

 

Për kursimet në denarë të afatizuara për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

 

 

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

Në krye ^

 Kontaktoni personaMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-189
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk