• Експозитури и филијали


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за девизни штедни влогови

 

Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за денарски штедни влогови:

  

Фиксни каматни стапки на класично девизно штедење по видување и орочено штедење

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка
Год./пром.

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок

01.04.2017

на 3 месеци

0.04%

по истек на рок

01.04.2017

на 6 месеци

0.05%

по истек на рок

01.04.2017

на 12 месеци

0.30%

по истек на рок

01.04.2017

 

Променливи каматни стапки на девизно штедење

 

За штеден влог во ЕУР на 24 месеци Референтната стапка зголемена за 0,80 п.п.

За штеден влог во ЕУР на 36 месеци Референтната стапка зголемена за 1,10 п.п.

 

на 24 месеци

0.80%

по истек на рок

01.04.2017

на 36 месеци

1.10%

по истек на рок

01.04.2017

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на рентно девизно орочено штедење

 

 

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

на 3 месеци

0.04%

месечно

01.04.2017

на 6 месеци

0.05%

месечно

01.04.2017

на 12 месеци

0.30%

месечно

01.04.2017

 

 

За девизните штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог во ЕУР на 24 месеци Референтната стапка зголемена за 0,80 п.п.

За штеден влог во ЕУР на 36 месеци Референтната стапка зголемена за 1,10 п.п.

 

 

 

на 24 месеци

0.80

месечно

01.04.2017

на 36 месеци

1.10

месечно

01.04.2017

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на детско девизно орочено штедење „Верверичка“

 

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок.

01.04.2017

на 3 месеци

0.04%

по истек на рок.

01.04.2017

на 6 месеци

0.05%

по истек на рок.

01.04.2017

на 12 месеци

0.30%

по истек на рок.

01.04.2017

 

 

За девизните штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

 

За штеден влог во ЕУР на 24 месеци Референтната стапка зголемена за 0,80 п.п.

За штеден влог во ЕУР на 36 месеци Референтната стапка зголемена за 1,10 п.п.

 

на 24 месеци

0.80%

по истек на рокот

01.04.2017

на 36 месеци

1.10%

по истек на рокот

01.04.2017

На врвот ^Лица за контактИван Карев, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-262
Факс: (02) 3211-300
e-mail: ivan.karev@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-189
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk