• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia për blerjen e makinave (duke vendosur peng mbi makinën)


U dedikohet të gjithë personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune ose pensionistëve të cilët pensionet e tyre i marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë.Qëllimi blerja e makinave të reja nga kompanitë e shitjes së makinave
Shuma e kredisë varet nga aftësia kreditore dhe nga shuma e faturës
Pjesëmarrja minimum 20% nga vlera e veturës
Afati i shlyerjes deri në 7 vjet
Norma nominale e interesit

Për kreditë në denarë

 • 9,37% për kredi me pjesëmarrje më të madhe se 30% (në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë) (norma referuese e interesit prej 2,08% e rritur për 7.29%.)*
 • 9.87% për kredi me pjesëmarrje më të vogël se 30% (në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë)

  (norma referuese e interesit prej 2,08% e rritur për 7.79%.)*

 

 Për kreditë në deviza

 • 7,55% opër klientët e Bankës në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në euro

  (EURIBOR njëmujor + 7.55%, por jo më pak se 7.55%)**

 • 7,6% për personat që nuk janë klientë të Bankës, e ndryshueshme me klauzolë në euro

  (EURIBOR njëmujor +7.6%, por jo më pak se 7.6%)**

*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 2,08%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
**Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTU. Nëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
prej 10,24% deri 10,87% vjetore për kreditë në denarë
prej 8,34% deri 8,39% vjetore për kreditë në deviza
(në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit). Shpenzimet noteriale, shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut – hipotekë e pasurisë së patundshme të regjistruar në kadastrin e pasurisë së patundshme   dhe shpenzimet për sigurimin "auto-kasko" duke vendosur peng mbi makinën nuk përfshihen në llogaritjen e NSHP dhe bien në ngarkesë të shfrytëzuesit të kredisë.
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të kalojë 70 vjeç
 • në kredi mund të përfshihet edhe një bashkë-aplikant i/e cili/a mund të mos jetë në lidhje farefisnore por që ka besueshmëri kreditore (nëse bashkë-aplikanti nuk është anëtar i familjes së ngushtë të aplikantit kryesor, dhe merr rrogë në llogarinë e transaksionit në Bankë, gjatë vlerësimit të aftësive të tij/saj kreditore do të merret parasysh 100% e të ardhurave të lira mujore. Në të kundërtën, në përllogaritjen e aftësisë kreditore do të merret parasysh vetëm 1/2 e të ardhurave të lira mujore).
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e kompanive - shitëse të makinave
Shpenzimet e kredisë
 • 0,75% e shumës së kredisë për kredinë në denarë (minimum 500,00 denarë) 1% e shumës së kredisë për kredinë në denarë me EUR klauzolë për klientët e Bankës  (minimum 500,00 denarë) 1,5% e shumës së kredisë për kredinë në denarë me EUR klauzolë për personat që nuk janë klientë të Bankës (minimum 500,00 denarë) 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial
 • Shpenzimet noteriale dhe të avokaturës për Marrëveshjen hipotekare sipas Tarifës përkatëse

 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut hipotekë mbi makinën në favor të Bankës në regjistrin përkatës publik  
 • shpenzimet për sigurimin "auto-kasko" duke vendosur peng mbi makinën
Mënyra e pagesës
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesa administrative nga rroga
 • kambiali dhe deklarata kambiale
 • Marrëveshja për të vendosur peng mbi makinën në favor të Bankës
 • Polica e sigurimit "auto-kasko" duke vendosur peng mbi makinën, e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • pro-fatura prej shitësit
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • certifikata e lindjes / martesës si dëshmi e farefisnisë
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komerciale nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për krediKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk