• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi për makinë


Në qoftë se dëshironi të blini makinë të vjetër apo të re, ne Ju ofrojmë një shumëllojshmëri të kredive, në varësi të shumës së mjeteve që Ju nevojiten, por edhe të mundësive Tuaja.

Për kredi pa pjesëmarrjen tuaj, e nevojshme është të garantoni me pasurinë e patundshme nën hipotekë.

Nëse vendosni për një kredi me 20% pjesëmarrje të vlerës së makinës, si garancion për kredinë Ju duhen: një ose dy garantues ose, të vendosni peng mbi makinën, në varësi nga shuma e kredisë. Ju vetë i krijoni kushtet.

Kredia u dedikohet të gjithë personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune ose pensionistëve të cilët pensionet e tyre i marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë.Qëllimi i kredisë blerja e makinave nga kompanitë shitëse të makinave
Shuma e kredisë varet nga aftësia kredituese e huamarrësit dhe nga vlera e makinës
Pjesëmarrja minimum 20% nga vlera e veturës
Afati i shlyerjes
 • Deri në 72 muaj
 • Deri në 120 muaj për kreditë e garantuara me pasuritë e patundshme nën hipotekë
 • Deri në 60 muaj për automjetet e përdorura (nëse automjeti vendoset nën hipotekë) ku afati i shlyerjes do të përcaktohet nga ana e kundërt e vjetërsisë së automjetit, edhe atë:
- vjetërsia e automjetit deri në 12 muaj – afati i shlyerjes deri në 60 muaj
- vjetërsia e automjetit deri në 24 muaj – afati i shlyerjes deri në 48 muaj
- vjetërsia e automjetit deri në 36 muaj – afati i shlyerjes deri në 36 muaj
- vjetërsia e automjetit deri në 48 muaj – afati i shlyerjes deri në 24 muaj
- vjetërsia e automjetit deri në 60 muaj – afati i shlyerjes deri në 12 muaj
Norma nominale e interesit
 • 11,5% për kreditë e siguruara me garantues ose vënie peng mbi veturën (në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë)

  (norma referuese e interesit prej 2,21% e rritur për 8.94%.)*

 • 8,5% për kreditë e garantuara me pasuritë e patundshme nën hipotekë (në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë)

  (norma referuese e interesit prej 2,21% e rritur për 6.29%.)*

*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 2,21%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU

 

Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) nga 9,06% deri në 13,65% në bazë vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit). Shpenzimet noteriale, shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut në regjistrin përkatës publik, shpenzimet e sigurimit "auto-kasko" të automjetit nën hipotekë (për kreditë e siguruara me vënie peng mbi veturën në favor të Bankës) dhe shpenzimet për sigurimin e pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore (për kreditë e garantuara me pasuritë e patundshme nën hipotekë në favor të Bankës) nuk përfshihen në llogaritjen e NSHP dhe bien në ngarkesë të shfrytëzuesit të kredisë.
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë  
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të kalojë 70 vjeç
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e garantuesve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra.
 • aplikuesit kryesor të kredisë mund ti bashkëngjiten edhe 2 aplikues të tjerë të cilët mund të mos jenë në lidhje familjare por të kenë besueshmëri kreditore (nëse këto bashkë-aplikantë nuk janë anëtarë të familjes së ngushtë të aplikantit kryesor, dhe marrin rrogë në llogarinë e transaksionit në Bankë, gjatë vlerësimit të aftësive të tyre kreditore do të merren parasysh 100% e të ardhurave të tyre të lira mujore. Në të kundërtën në   përllogaritjen e aftësisë kreditore do të merret parasysh vetëm 1/2 e të ardhurave të tyre të lira mujore
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e kompanive - shitëse të makinave
Shpenzimet e kredisë për kredi të siguruar me garantues
 • 0,5% e shumës së kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzime për kambial
 • shpenzimet për sigurimin "auto-kasko" për makinën
për kredi duke vendosur peng mbi makinën
 • 0,5% e shumës së kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzime për kambial
 • Shpenzimet noteriale dhe të avokaturës për Marrëveshjen hipotekare sipas Tarifës përkatëse

 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut mbi makinën në favor të Bankës në regjistrin përkatës publik
 • shpenzimet për sigurimin kasko duke vendosur peng mbi makinën
për kredi të garantuar me pasuritë e patundshme nën hipotekë
 • 0,5% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës
 • 2.000,00 denarë për vlerësimin e vlerës së pasurisë së patundshme (për çdo vlerësim individual) 
 • Shpenzimet noteriale dhe të avokaturës për Marrëveshjen hipotekare sipas Tarifës përkatëse

 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut mbi pasurinë e patundshme në favor të Bankës në regjistrin përkatës publik 

 • shpenzimet për policën e sigurimin të pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore  

Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
 
Sigurimi për kredi deri në 5.000 EUR (në kundëvlerë të denarit)
 • një garantues
 • ndalesë administrative nga rroga
 • Polica e sigurimit kasko e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
për kredi deri në 10.000 EUR(në kundëvlerë të denarit)
 • dy garantues
 • ndalesë administrative nga rroga për kredikërkuesit dhe garantuesit
 • polica për sigurimin kasko e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
për kredi mbi 10.000 EUR (në kundëvlerë të denarit) duke vendosur peng mbi makinën
 • ndalesë administrative nga rroga për kredikërkuesit
 • vënia peng e veturës në favor të Bankës
 • polica për sigurimin kasko e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
kredi e garantuar me pasurinë e patundshme nën hipotekë
 • ndalesë administrative nga rroga për kredikërkuesit
 • pasuri e patundshme nën hipotekë (140% nga shuma e kredisë)
 • polisa për sigurimin e pasurisë së patundshme e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje e letërnjoftimeve të vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit në kredi
 • certifikata e lindjes / martesës si dëshmi e farefisnisë
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komerciale nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit
 • pro-fatura prej shitësit
Dokumentacion shtesë për kredinë e siguruar me pasuri të patundshme nën hipotekë
 • fletë pronësie për pasurinë e patundshme që ofrohet si garancion
 
Dokumentacion shtesë për kredi për blerje të makinës së përdorur
 • dokumenti i regjistrimit të makinës që është në emër të kompanisë- shitëse të makinës
 • vlerësimi i makinës i kryer nga kompania- shitëse e makinës
 


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për krediKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk