• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia turistike


Komercijalna Banka AD Skopje ofron kredi për pagesë të shpenzimeve të udhëtimeve turistike në vend dhe jashtë vendit.


Huamarrës mund të jenë të gjithë personat fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune ose pensionistët që e marrin pensionin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë.Qëllimi i kredisë pagesa e shpenzimeve për udhëtime turistike
Shuma e kredisë deri në 150.000,00 denarë
Afati i shlyerjes deri në 2 vjet
Norma nominale e interesit 11,11% nnë bazë vjetore, me klauzolë në denarë
(norma referuese e interesit prej 2,17% e rritur për 8.94%.)*
 
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 2,17%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) 12,6% në bazë vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimevetë kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkues të nuk duhet të kalojë 70 vjeç
 • pa garantues
 • në kredi mund të përfshihet edhe një kredikërkues me aftësi kreditore.
  /> Për bashkë-aplikantin që nuk është anëtar i familjes së ngushtë të aplikantit kryesor, gjatë vlerësimit të aftësive kreditore do të merren parasysh vetëm 1/2 e të ardhurave të lira mujore të tij/saj
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të agjencisë turistike
Shpenzimet e kredisë
 • 0,5% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesë administrative nga rroga
 • kambial personal dhe deklaratë kambiale
Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit në kredi
 • certifikata e lindjes / martesës si dëshmi e farefisnisë
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komerciale nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit
 • pro-fatura ose fatura e agjencisë turistike në Republikën e Maqedonisë që posedon licencën A


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për krediKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk