• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi nëpërmjet tregtarëve


Nëse keni nevojë për mjete për blerjen e mallrave të qëndrueshme të konsumit përmes tregtarëve, kredia për kënaqësi është zgjidhja e vërtetë për Ju.

Ky lloj krediti është në dispozicion për të gjithë personat fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune ose pensionistët të cilët pensionet e tyre i marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë.Qëllimi i kredisë pagesa e shpenzimeve për blerjen e mallrave të qëndrueshme të konsumit përmes tregtarëve
Shuma e kredisë prej 8.000,00 denarë deri në 350.000,00 denarë
Afati i shlyerjes
 • 4 vjet për kredi prej 8.000,00 deri në 150.000,00 denarë
 • 6 vjet për kredi mbi 150.000,00 deri në 350.000,00 denarë
Norma nominale e interesit
 • 7,77% në bazë në bazë vjetore, për kredikërkuesit të cilët rrogat ose pensionet e tyre i marrin përmes llogarisë së transaksionit në Bankë

  (norma referuese e interesit prej 2,08% e rritur për 5,69%.)*

 • 8,37% në bazë vjetore, për personat tjerë fizik me aftësi kredituese

  (norma referuese e interesit prej 2,08% e rritur për 6,29%.)*

*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 2,08%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU

 

Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) prej 8,53% deri në 9,45% në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerje të parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kërkuesit të kredisë nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e garantuesve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të tregtarit që lëshon pro-faturën
Shpenzimet e kredisë
 • 1% nga shuma e kredisë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzime për kambial
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesë administrative nga rroga
 • kambiali dhe deklarata kambiale
 • pa garantues për kredi deri në 150.000,00 denarë
 • një garantues për kredi mbi 150.000,00 denarë
Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • pro-fatura ose fatura e tregtarit
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën – formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komerciale nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për krediKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk