• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia për pensionistë
Qëllimi i kredisë për pensionistë të cilët pensionet e tyre i marrin në Bankë
Shuma e kredisë deri në 350.000,00 denarë
Afati i shlyerjes deri në  4 vjet
Norma nominale e interesit 11,12% në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë

(norma referuese e interesit prej 2,08% e rritur për 9,04%, por jo më shumë se Interesi ligjor ndëshkimor për kërkesat në denarë , i cili aktualisht është 11%)*


*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 2,08%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) 12,89% në bazë vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kërkuesit të kredisë nuk duhet të të kalojë 72 vjeç
 • garantuesit duhet të jenë të punësuar në sektorin publik ose shoqëri të aksionerëve, ndërsa gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e garantuesve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra.Për kreditë deri në 60.000 denarë garantuesi nuk është e nevojshme.
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë transaksionale të shfrytëzuesit të kredisë
Shpenzimet e kredisë
 • 2% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial 
Sigurimi
 • urdhër periodik nga llogaria e kërkuesit të kredisë
 • ndalesë administrative e rrogës së garantuesit
 • kambiali dhe deklarata kambiale e nënshkruar nga kërkuesi i kredisë dhe garantuesi
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Dokumentacioni i nevojshëm


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për krediKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk