• Пример за кредитот


  • Кредитен калкулатор


  • Барање


  • Најчесто поставувани прашања


  • Барање за регистрација на клиентКонтакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Купопродажба на странски платежни средстваКупопродажба на девизи за денари за правни лица - резиденти и нерезиденти (девизен пазар), се врши со котирање на актуелни пазарни курсеви и опфаќа:

  • промптни купопродажби на девизи за денари,
  • термински купопродажби на девизи за денари.

Купопродажба на девизи се врши секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот.

Налозите за купување и продавање се испраќаат на факс: (02) 3113-228 и (02) 3213-425 или на e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Купувањето и продавањето на девизи се договара со дилерите на Банката на телефон: (02) 3247-410 - снимен разговор и (02) 3247-413, (02) 3247-414, (02) 3247-415, (02) 3247-416, (02) 3247-417, (02) 3247-418.

Договорената трансакција се потврдува со испраќање на пропишан образец - промптна заклучница и терминска заклучница на факс: (02) 3113-228, (02) 3213-425 или на e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Купопродажбата на девизи за денари во директен контакт може да се врши на: 

  • шалтерот за девизен пазар во салата за платен промет во земјата (приземје во новиот дел на Банката - КБ1)
 
Услугите за девизен пазар достапни се и преку услугата Интернет банка.


Лица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
Телефон: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
Телефон: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk