• Пример за кредитот


  • Кредитен калкулатор


  • Барање


  • Најчесто поставувани прашања


  • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за услуги во денарскиот платен промет


 

БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

 

Хартиени налози

Интернет банка

Интерни трансакции  
од 0 до 10,000 денари

20 денари од налог

7 денари од налог

над 10,000 денари

30 денари од налог

11 денари од налог

МИПС трансакции

250 денари од налог

100 денари од налог

КИБС трансакции  
од 0 до 10,000 денари

35 денари од налог

13 денари од налог

над 10,000 денари

   45 денари од налог

18 денари од налогНАДОМЕСТОЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Вклучување кон системот за електронско банкарство

без надомест

Надомест за прво издавање на дигитален сертификат

1.500 денари, односно 500 денари за реиздавање – секоја трета година

На сметките кои оствариле безготовински долговоен промет над 10,000,000 денари просечно месечно во последните шест месеци, им следува бесплатен токен

- 10,000,000 - 15,000,000 денари (1 бесплатен токен)
- 15,000,000 – 100,000,000 денари (2 бесплатни токена)
- над 100,000,000 денари (3 бесплатни токена)

Деблокирање на дигитален сертификат

500 денариТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Безготовински пренос на плата од главна сметка на трансакциска сметка на физички лица – ПП 53


Хартиени налози

Интернет банка

Трансакции извршени преку интерен клиринг

4 денари од налог

4 денари од налог

Трансакции извршени преку МИПС

 

- до 14:00 часот

65 денари од налог

55 денари од налог

- после 14:00 часот

100 денари од налог

100 денари од налог

Трансакции извршени преку КИБС

15 денари од налог

12 денари од налогГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

УПЛАТИ

Уплата на готови пари од дневен пазар (шифри: 800, 801, 802 и 803) од имателот на сметка на благајна во Банката до 11:30 часот

без надомест - со исклучок на недела и државни празници

Уплата на готови пари од дневен пазар (шифри: 800, 801, 802 и 803) од имателот на сметка на благајна во Банката по 11:30 часот

од 0 до 34.000 денари

20 денари од налог

над 34.000 денари

0,06% од износот на налогот

Уплата на готови пари од имателот на сметка на благајна на Банката, вклучително и уплатите во недела и државни празници 

од 0 до 34.000 денари

20 денари од налог

над 34.000 денари

0,06% од износот на налогот

Уплата во готово од правни лица кои немаат сметка во Банката

0,3% од износот на налогот, минимум 100 денари

ИСПЛАТИ

 

минимум 50 денари од налог или 0,35% од износот на налогот  

без надомест за сметки за менувачко работењеВОДЕЊЕ НА СМЕТКА

Сметки кои во тековниот месец оствариле промет до 500,000 денари

200 денари еднократно, месечно

Сметки кои во тековниот месец оствариле промет од 500,001 денари до 3,000,000 денари

600 денари еднократно, месечно

Сметки кои во тековниот месец оствариле промет над 3,000,001 денари

1,000 денари еднократно, месечно

Сметки со посебен режим на работа

2,000 денари еднократно, месечно

Затворање сметка на правно лице по налог на надлежен орган

500 денари од сметка

Затварање на сметка на барање на имателот на сметка

1,000 денари од сметка

Сметки на куќни совети(Заедница на сопственици на станбени згради) и подсметки на правни лица овластени за управување со станбени згради односно менаџирање со заедничките простории

100 денари еднократно, месечно

  • Потсметки за резервен фонд на Заедница на сопственици на станбени згради или правни лица овластени за управување со станбените згради односно менаџирање со заедничките простории

а. Доколку извештајот за состојбата на сметката се следи преку Интернет банката

без надомест

б. Доколку извештајот за состојбата на сметката се подигнува од шалтерите на Банката

100 ден. еднократно месечно

Отварање на Escrow сметка

Без надомест

Водење и работење со Escrow сметка

По ДоговорНАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ SMS, ФАКС, IVR, E-mail НА АКТИВНИ СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Извод испратен на E-mail адреса

без надомест

СМС известувања дефинирани од страна на клиентот

3 денари

Испратена порака на ФАКС

3 денари

Преслушана порака преку говорен автомат - IVR

8 денари

Надомест за испраќање на СМС известувања дефинирани од страна на Банката

без надоместОСТАНАТИ УСЛУГИ

Препис на извод

10 денари

Издавање на дупла карта

50 денари

Издавање на препис на ИД картичка

200 денари

Препис на документ

 

 - препис на хартиен налог од тековна година

100 ден. од налог

 - препис на хартиен налог од мината година

150 ден. од налог

 - препис на хартиен налог постар од 2 години

300 ден. од налог

 - препис на налог процесиран преку електронска банка

10 ден. од налог

 - препис на налог од електронска евиденција од тековна година

50 ден. од налог

 - препис а налог од електронска евиденција од минати години

100 ден. од налог

 - препис на хартиен налог(за поднесено барање без целосни податоци)

300 ден. од налог

Надомест за изгубен клуч за фах

200 ден. + 36 ден. ДДВ   

Извршување решенија за присилна наплата од сметки на правни лица

1.200 ден.

Поднесување решение за присилна наплата-задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот подносител на задолжницата)

300 ден. по задолжница

Повлекување решение за присилна наплата-задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)

100 ден. по задолжница

Делумно извршување на решение

250 ден. за секоја делумна наплата после втората делумна наплата

Пресметка на камата по главница при извршување на решението

50 ден. од главница

Пресметка на камата по барање на клиент

до 10 главници во текот на месецот

200 денари од главница + 36 денари ДДВ

од 11 до 50 главници во текот на месецот

100 денари од главница + 18 денари ДДВ

над 50 главници во текот на месецот

50 денари од главница + 9 денари ДДВ

Исправка на вредноста на преостанатиот долг

150 денари одделно по ставка   

Блокада на сметка, деблокада на сметка

250 ден. поодделно по ставка

Електронски доставен Преглед за Управа за јавни приходи (кој системски се наплаќа од активна сметка на правното лице)

150 ден. од извештај

Електронски доставен Преглед за Управа за јавни приходи (кој системски се наплаќа од активна сметка на правното лице), за правни лица без промет во текот на месецот со почетно и крајно салдо 0,00 денари

Без надомест

Издавање извештаи по барање на физички лица

150 денари од извештај

Издавање податоци по барање на даночни извршители, извршители и други лица за сметки на правни лица кои се водат во банката

 

 - до 10 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

300 ден. + 54 ден. ДДВ

 - од 11 до 50 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

600 ден. + 108 ден. ДДВ

 - од 51 до 100 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

1.000 ден. + 180 ден. ДДВ

 - над 101 податок по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

1.000 ден. + 10 ден. за секој нареден податок + 18% ДДВ

Издавање на прегледи по барање на правни лица (преглед на состојба по денови, извештај за состојба на сметка-ИСО образец, потврда за работење на сметка и др.)

500 ден. од извештај  

Издавање на картица за блокада (за правно и физичко лице)

200 ден. од картица

Повлекување на налог по КИБС(по барање на имателот на сметката до 14:00 часот)

надоместокот се наплаќа согласно тарифата за начинот на обработка на налогот

Неосновано пријавена рекламација со увид во оригинален документ *(се наплаќа со поднесување на барањето, доколку е неоснована се наплаќа, во спротивно се враќаат парите)

300 ден. + 54 ден. ДДВ

Работење со хуманитарни сметки

Без надомест

Издавање прегледи на примени решенија за присилна наплата на правни лица за сопствена сметка

 

- до 10 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

300 ден.

- од 11 до 50 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

600 ден.

- од 51 до 100 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

1.000 ден.

- над 101 податоци по ЕДБ/ЕМБГ од поднесеното барање

1.000 ден. + 10 ден. за секој нареден податок

Заверка на документ - Финансиска идентификација

200,00 ден. од заверка

Лица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
Телефон: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
Телефон: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk