• Пример за кредитот


 • Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредит врз основа на залог на државни обврзници
 

Обврзници како инструмент за обезбедување

Обврзници како извор на отплата

 

за кредитоспособни физички лица во редовен работен однос кои ќе заложат обврзници

за физички лица кои не мора да се во редовен работен однос, а кои ќе заложат обврзници

Износ на кредитот

во зависност од номиналната вредност на обврзниците и кредитната способност

во зависност од номиналната вредност на обврзниците

Рок на отплата

до рокот на доспевање на последната рата на обврзниците

еднаков на рокот на доспевање на претпоследната рата на обврзниците

Номинална каматна стапка
8,46% годишна, променлива (референтна каматна стапка од 2,17% зголемена за 6,29%)* 
 
*Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk)  на  секој 25.06. и на секој  25.12.  под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,17%.  Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА
 
8,46% годишна, променлива (референтна каматна стапка од 2,17% зголемена за 6,29%)*  
*Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk)  на  секој 25.06. и на секој  25.12.  под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,17%.  Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА

 

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

8,97% годишна

од 8,59% до 8,93% годишна

(врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка). Нотарските трошоци и трошоците за упис на заложното право во соодветната јавна книга не се вклучени во пресметката на СВТ и паѓаат на товар на корисникот на кредитот. 

Предвремена отплата Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години
 
 • во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска
 
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување
 • средствата се исплаќаат на трансакциската сметка на кредитокорисникот
Трошоци за кредитот
 • 0,5% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
 • трошоци за нотарска награда за солемнизација на договор за залог на обврзници
 • трошоци за упис на заложното право во соодветната јавна книга 
Обезбедување
 • административна забрана на плата
 • договор за залог на обврзници заверен кај нотар
 • овластување од сопственикот на обврзници (со ова овластување сопственикот ја овластува Банката да ги наплатува достасаните камати и главници од заложените обврзници сè до целосна отплата на кредитот)
 • договор за залог на обврзници заверен кај нотар
 

номиналната вредност на обврзниците треба да биде 280% од вредноста на кредитот, заедно со каматата пресметана во моментот на одобрување

номиналната вредност на обврзниците треба да биде 170% од вредноста на кредитот

Потребна документација


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредитЛица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
Телефон: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
Телефон: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk