• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi e siguruar me peng mbi obligacionet shtetërore
 

Obligacionet si instrument i sigurimit

Obligacionet si burim i shlyerjes

 

për personat fizikë me aftësi kredituese në marrëdhënie të rrëgullt pune që do të vendosin peng obligacionet

për personat fizikë që mund të mos jenë në marrëdhënie të rregullt pune, por që do të vendosin peng obligacionet

Shuma e kredisë

në varësi të vlerës nominale të obligacioneve dhe aftësisë kreditore

në varësi të vlerës nominale të obligacioneve

Afati i shlyerjes

deri në afatin e pagesës së këstit të fundit të obligacioneve

i barabartë me afatin e pagesës së këstit të parafundit të obligacioneve

Norma nominale e interesit

8,5% në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë

8,5% në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë

Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)

8,97% në bazë vjetore

prej 8,62% deri në 8,81% në bazë vjetore

(në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, nbsp; shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit). Shpenzimet noteriale dhe shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut në regjistrin përkatës publik nuk përfshihen në llogaritjen e NSHP dhe bien në ngarkesë të shfrytëzuesit të kredisë. 

Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
 
 • në kredinë mund të përfshihen edhe dy kredikërkues të cilët mund të mos jenë në lidhje farefisnore
 
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë transaksionale të shfrytëzuesit të kredisë
Shpenzimet e kredisë
 • 0,5% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet noteriale për solemnizim të marrëveshjes për vendosje të pengut mbi obligacionet
 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut në regjistrin përkatës publik  
Sigurimi
 • ndalesë administrative e rrogës
 • marrëveshje për vendosjen e pengut mbi obligacionet të vërtetuar në noter
 • autorizim nga pronari i obligacioneve (me këtë autorizim pronari e autorizon Bankën të merr interesin dhe principalin nga obligacionet e lëna peng сè deri në shlyerjen e plotë të kredisë)
 • marrëveshje për vendosjen e pengut mbi obligacionet të vërtetuar në noter
 

vlera nominale e obligacioneve duhet të jetë 280% e vlerës së kredisë, së bashku me interesin e llogaritur në momentin e aprovimit

vlera nominale e obligacioneve duhet të jetë 170% e vlerës së kredisë

Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • raport nga Qendra Depozituese për Letra me Vlerë (QDLV)


Banka Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për krediKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk