• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

   

Ofertë e re promovuese për kredi në denarë për blerje ose ndërtim të pasurisë së patundshme

 

OFERTË PROMOVUESE DERI NË 30.06.2018

 - Kredi banesore në denarë me 4,5% normë fikse të interesit në bazë vjetore për 3 vitet e para dhe 6,46% në bazë vjetore e ndryshueshme për periudhën e mbetur të shlyerjes.
- 0% kompensim për miratimin dhe administrimin e të gjitha kërkesave të miratuara për kredi banesore në denarë.
- Pa shpenzime për vlerësimin e sigurimit për të gjitha kërkesat e miratuara për kredi banesore në denarë.

 

Kredia banesore në danarë u dedikohet të gjithë personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike ose firmat që janë të pranueshme për Bankën, të cilët rrogën e tyre e marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë, ose pensionistë të cilët pensionin e tyre e marrin përmes llogarisë së transaksionit në Bankë.

 

Qëllimi i kredisë
 • blerje, ndërtim ose rindërtim/renovim i banesës, shtëpisë ose hapësirës afariste
 • blerje e tokës për ndërtim
 • rifinancim i ndonjë kredie tjetër banesore
Shuma e kredisë varet nga aftësia kreditore e personit dhe nga vlera e hipotekës
Pjesëmarrje vetanake
 • minimum 30% e çmimit të shitblerjes së banesës nëse është subjekt i hipotekës
 • minimum 15% e çmimit të shitblerjes së banesës, nëse është subjekt i hipotekës dhe blihet prej kompanive të ndërtimit me të cilat Banka ka lidhur Marrëveshje për bashkëpunim afarist.*
Afati i shlyerjes
 • deri në 18 vjet për blerje, ndërtim ose rindërtim të hapësirës afariste
 • до deri në 30 vjet për të gjitha qëllimet tjera

 

Periudha lehtësuese (Grejs) Mundësi për periudhë grejs prej 12 muaj. Banka do të llogarisë vetëm interesin e periudhës grejs gjatë kohëzgjatjes së periudhës lehtësuese grejs.
Norma nominale e interesit (në periudhën promovuese prej 15.04.2016 deri në 30.09.2016)
 
4,5% në bazë vjetore fikse për 3 vitet e para,
6,46% në bazë vjetore e ndryshueshme për periudhën e mbetur të shlyerjes së kredisë (norma referuese e interesit prej 2,17% e rritur për 4,29%.)*
 
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 2,17%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) Prej 5,83 deri në 6,13% në bazë vjetore
(në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit). Shpenzimet noteriale, shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut në regjistrin përkatës publik dhe shpenzimet për sigurimin e pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore nuk përfshihen në përllogaritjen e NSHP dhe bien në ngarkesë të shfrytëzuesit të kredisë.
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesshme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • Kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kërkuesit të kredisë.
  Si të ardhura mujore do të llogariten edhe të ardhurat tjera vjetore apo mujore që janë subjekt i tatimit në përputhje me Ligjin për tatimin mbi të ardhurat personale dhe të cilat mund të dokumentohen.
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të kalojë 70 vjeç
 • në kredi mund të bashkëngjiten edhe 2 kredikërkues të tjerë të cilët mund të mos jenë në lidhje familjare por duhet të kenë besueshmëri kreditore
Disbursimi
  Mjetet e kredisë i disbursohen:
  1. Shitësit:
 • kur shitësi është subjekt juridik
 • kur shitësi është person fizik, nëse lihet peng pasuria e patundshme që është subjekt i shitblerjes
  2. Kërkuesit të kredisë:
 • kur shitësi është person fizik, nëse lihet peng ndonjë pasuri tjetër e patundshme për adaptim
 • dhe renovim

Shpenzimet për
kredinë

  Kompensim për miratimin dhe administrimin e kredisë
 • • 0% kompensim nga vlera e kredisë për kredinë banesore me klauzolë në denarë (Në periudhën promovuese deri në 30.06.2018)

 • 1% kompensim për kredi banesore të miratuar për rifinancim të kredisë ekzistuese banesore në Bankë;
 • 400,00 denarë për aplikimin dhe procedimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së shfrytëzimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • 0 denarë për vlerësimin e vlerës së pasurisë së patundshme (në periudhën promovuese deri në 30.06.2018)
 • Pagesë për vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme (më shumë në linkun) për kredi të dedikuar për rifinancimin e kredisë banesore në Bankë  
 • Shpenzimet noteriale dhe të avokaturës për Marrëveshjen hipotekare sipas Tarifës përkatëse
 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut mbi pasurinë e patundshme në favor të Bankës në regjistrin përkatës publik

 • shpenzimet për policën e sigurimit të pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore
Mënyra e pagesës
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • hipoteka mbi pasurinë e patundshme me vlerë deri në 140% të shumës së kredisë (hipoteka mund t'i referohet pronës që blehet apo ndonjë pasurie tjetër që është në pronësi të kredikërkuesit ose të ndonjë personi tjetër)
 • ndalesa administrative nga rroga
 • polica e sigurimit të pasurisë së patundshme të lënë peng e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
Dokumentacioni
i nevojshëm
 • Aplikacioni për kredi
 • kopje të letërnjoftimeve valide për të gjithë pjesëmarrësit në kredi
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) për 3 muajt e fundit, dhe aftësia paguese (solventiteti) i xhiro-llogarisë së bankës në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komerciale nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit
 • para-marrëveshje për shitblerje, të vërtetuar në noter ose dokumentacioni i përgjithshëm investues-teknik me leje për ndërtim dhe shuma e mjeteve të nevojshme
 • certifikata e lindjes/martesës për kredikërkuesit
 • fletë pronësie për pasurinë e patundshme që ofrohet si sigurim
Kompani të ndërtimit me të cilat Banka ka bashkëpunim afarist:
 • Adora Inzhenering Shkup
 • Aksis Konsalting DOO Strumica
 • Aktiva SHPK Shtip

 • Glic ShPKThP (Dooel) Kërçovë 
 • Glic SHPK Kërçovë/MD Invest Project SHPK Shkup

 • Golden ART Shkup

 • Gradeznik Ohër
 • Dabar Shkup
 • Elita Invest Shkup
 • ZSF ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Impeksel 2 ShPKThP (Dooel)
 • Kapilot Inzhenering Shkup
 • Kat Kostov ShPK (DOO) Shkup
 • Mega Kumanovë/Akustik Shkup
 • Multi office SHPK Shkup
 • Nastel Shkup
 • Novogradba ShPK (DOO) Shkup
 • Ogut Izgradba ShPKThP (DOOEL) Shkup
 • Palkom Invest DOOEL Shkup
 • Pelagonija Strumicë/Total
 • River Development ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Inzhenering Strumicë
 • Rojal Vase Probishtip
 • Sara - 4 DOOEL Skopje
 • Trgocement DOOEL Veles
 • Turmak SHA Stamboll-Dega Shkup (Cevahir Sky City) – Më shumë
 • UPM Grup/Hromak Kumanovë
 • Urban Invest Kavadar
 • Florastat ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Hipoks Vinicë
 • Hrising FS ShPK (DOO) Shkup
Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

* më shumë informata në: 02/316-8291,  stanbeni.krediti@kb.com.mkKontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk