• Informatat kryesore


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

MasterCard® karta vendore e kreditit për personat fizikëMënyra më e thjeshtë për të marrë mikrokredi konsumi pavarësisht shumës së rrogës suaj. Me MasterCard® kartën e kreditit në denarë i zgjeroni mundësitë e Juaja në mënyrë shumë të shpejtë dhe të thjeshtë, pa pasur nevojë për depozitë ose garantues.
Avantazhet e kartës


 

- procedura më e thjeshtë për marrjen e kartës, pa depozitë dhe pa garantues;
- provizione dhe pagesa të ulta për shfrytëzimin e kartës;
- deri në 30 ditë periudhë pa interes për transaksionet e bëra në pikat e shitjes;
- normë më e ulët e interesit për pjesën e shfrytëzuar të limitit të kredisë;
- Ju jep mundësinë të keni akses të shpejtë në llogarinë tuaj 24 orë në ditë, në të gjitha bankomatet e territorit të Republikës së Maqedonisë;
- ul rrezikun nga mbajtja e parave te gatshme respektivisht vjedhjen, humbjen, falsifikimin e tyre, etj.;
- fitoni karta shtesë për më të afërmit Tuaj, me mundësi të përshtatjes së limiteve për secilën kartë;
- mund të keni kontroll të plotë duke ndjekur gjendjen e llogarive nga shtëpia Juaj, vendi i punës, ose kudo në botë, përmes Internet bankës, mBankës dhe SMS bankingut;
- mundësi për shlyerje të obligimeve pagesore përmes shërbimit urdhër transfertë periodike;
- përkrahje 24 orëshe e klientëve, kudo në botë.

Përdorimi i kartës


Shikojeni listën e plotë të bankomateve të Komercijalna Banka AD Skopje dhe gjeni atë më afër Jush.


Për të pasur më shumë siguri dhe komoditet gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë   këshillat për përdorim të sigurtë  të kartave bankare të Komercijalna Banka AD Skopje .


Procedurë e thjeshtë për marrjen e kartës Tuaj të re vendore të kreditit ® MasterCard


Ndiqni tre hapat për marrjen e MasterCard® kartës vendore të kreditit:1
Plotësojeni aplikacionin e shkurtër për MasterCard® kartën vendore të kreditit dhe dorëzoni dokumentacionin e kërkuar.
2
Aplikacionin, së bashku me dokumentacionin tjetër të nevojshëm, duhet ta dorëzoni në degën apo filialin më të afërt të Bankës.  
3
Kartën Tuaj të re do të mund ta merrni në afat prej 7 ditësh prej ditës së dorëzimit të aplikacionit.

Kushtet dhe pagesat


Përdorues

personаt fizikë në moshë prej 18 deri 68 vjet

 

Normat e interesit

- 11,25% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
- 11,25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore*

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

për çdo vit

480 denarë

180 denarë

 

Pagesa për përdorimin

 

 

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

1,5%, min. 80 den.

1%, min. 100 den.

të bankave tjera në vend

2%

2%, min. 100 den.


* Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. Debitimi i llogarive individuale do të fillojë në muajin kur do të skadojë periudha e pagesës së fundit për anëtarësim, respektivisht periudha pa pagesë prej 12 muajsh, varësisht se kur është lëshuar karta.

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesitPersoni për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk