• Informatat kryesore


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800


 Raporti VjetorRaporti financiar i revizionuar i konsoliduar BPRMRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar BPRM Raporti financiar i revizionuar i konsoliduar SNRFRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar SNRF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF
2014 PDF PDF PDF PDF PDF
2013 PDF PDF PDF PDF PDF
2012 PDF PDF PDF