• Informatat kryesore


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800


 Raporti VjetorRaporti financiar i revizionuar i konsoliduar BPRMRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar BPRM Raporti financiar i revizionuar i konsoliduar SNRFRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar SNRF
2017 PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF
2014 PDF PDF PDF PDF PDF
2013 PDF PDF PDF PDF PDF