• Ekspoziturat dhe filijaletKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Sigurimi kasko i automjeteve – UNIQA

 

Policën për sigurimin kasko të automjeteve mundeni ta merrni në degët më të mëdha në Shkup, si edhe në të gjitha degët dhe filialet e

Komercijalna Banka AD Skopje në Republikën e Maqedonisë.

               

 

Me këtë policë ju e siguroni automjetin tuaj kundrejt:

 

  • aksidentit;
  • vjedhjes;
  • sigurimit të pasagjerëve në rast aksidenti (invaliditet i përhershëm ose vdekje)– me pagesë shtesë dhe
  • rasteve të tjera të parapara me Kushtet e përgjithshme të sigurimit të UNIQA.

 

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

 

  • letërnjoftim;
  • profatura /fatura për automjetin e blerë ose libreza e qarkullimit të automjetit. 

 

 

Mënyra e pagesës:

 

  • e njëhershme  -  në sportelin e Bankës, me transfer të mjeteve nga llogaria transaksionale e klientit në llogarinë e kompanisë UNIQA;
  • në 6 këste të barabarta mujore – me urdhër periodik nga llogaria transaksionale e klientit e hapur në Bankën Komerciale.

 

Për informata më të hollësishme mund ta vizitoni ueb faqen e SHA UNIQA http://www.uniqa.mk .Kontaktoni personaBiljana Adamceska, Koordinator kryesor për qarkullimin e pagesave në vend
Telefon: (02) 3168–903
e-mail: Biljana.Adamceska@kb.com.mk

Biljana Boceva, Përgjegjës i shërbimit për punë operative
Telefon: (02) 3168-912
e-mail: biljana.boceva@kb.com.mk