Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за платен промет во денариТЕКОВНИ СМЕТКИ

Водење на трансакциски сметки за физички лица

Трансакциски тековни сметки

25 денари месечно

Tрансакциски тековни сметки на кои има прилив по основ на пензија или технолошки вишок

Без надомест

Трансакциски тековни сметки без финансиска трансакција во месецот (не сметајќи ги трансакциите по основ камата, како и пренос од/на штедна книшка, кредитна картичка или кредитна партија во Банката)

Без надомест

Трансакциски тековни сметки за физички лица, корисници на пакетот за студенти и постдипломци, со годишен промет во трговија направен со дебитна картичка, над 15 000 денари

Без надоместДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

Уплати во готово преку интерен клиринг:

 

 - налог од 0 – 5.000 денари

25 денари по поединечен налог

 - налог над 5.001 денари

40 денари по поединечен налог

Уплати во готово преку МИПС:

 

 - налог од 0– 10.000 денари

200 денари по поединечен налог

 - налог над 10.001  денари

250 денари по поединечен налог

Уплати во готово преку КИБС:

 

 - налог од 0-5.000 денари

35 денари по поединечен налог

 - налог над 5.001 денари

50 денари по поединечен налог

Уплата во готово од физички лица за таксени марки

50 денари по поединечен налог

Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

на терет на правното лице по договор

Уплати во готово од физички лица во корист на сметки на физички лица во Банката

Без надомест

Уплата над 500,00 денари од физички лица на сметки на физички лица во Банката во ковани пари(освен за уплата на детско орочено денарско штедење)

5,00% од износот   

Исплата во готово на физичко лице на шалтерите на Банката

15 денари по поединечен налог

Исплата во готово од шалтерите на Банката за пензионери, корисници на социјална помош и технолошки вишок

10 денари по поединечен налог

Исплата во готово од шалтерите на Банката за клиенти кои подигнуваат готовина од штедна книшка на Банката

Без надомест

БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски тековни сметки на физички лица во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

Безготовински плаќања преку интерен клиринг:  
- налог до 10.000 денари

8 денари по поединечен налог

- налог над 10.000 денари

12 денари по поединечен налог

Безготовински плаќања преку МИПС:  
- налог до 10.000 денари

150 денари по поединечен налог

- налог над 10.000 денари

200 денари по поединечен налог

Безготовински плаќања преку КИБС

35 денари по поединечен налог

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски тековни сметки на физички лица во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

на терет на правното лице по договор

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски тековни сметки на физички лица во корист на сметки на физички лица во Банката:  
- од сопствена сметка во корист на: сопствена сметка, туѓа сметка или хуманитарна сметка

Без надоместИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Издавање на листа на кодови за еднократна употреба

Без надомест

Издавање на дигитален сертификат USB токен

 - прво издавање

1,500 денари

- прво издавање на дигитален сертификат на сопствен УСБ токен

300 денари

- реиздавaње секоја трета година

500 денари

- деблокирање

500 денари

Електронски безготовински платен промет

Преноси на средства во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

На терет на правното лице по договор

 Плаќање на сметки за јавни услуги

Без надомест

Пренос на сметки на физички лица во Банката

Без надомест

Пренос на сметки на правни лица во Банката

4 денари по поединечен налог

Преноси во корист на сметки на правни и физички лица во други банки

Преноси преку МИПС

100 денари по поединечен налог 

Преноси преку КИБС

- налог до 10.000 денари

13 денари по поединечен налог

- налог над 10.000 денари

18 денари по поединечен налогОСТАНАТИ УСЛУГИ

Траен налог за радиодифузна такса

2 денари по секој пренос

Извршување на решение за присилна наплата

800 денари од решение

Екстерна блокада и деблокада на сметка

200 денари одделно по ставка

Пресметка на камата по главница

50 денари од главница

После секое второ делумно извршување на решение

250 денари за секоја наредна делумна наплата

Опомени за минусни салда на тековна трансакциска сметка и опомени за неуредни кредито-корисници и жиранти

50 денари од опомена

Трошоци за извршени услуги по тековни сметки на повик на странки

250 денари фиксно

Замена за изгубена/украдена чековна картичка и издавање на картичка на овластено лице

70 денари

Разни потврди за сметка

150 денари