Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за платен промет во денариТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Водење на трансакциски сметки за физички лица

Трансакциски тековни сметки

25 денари месечно

Tрансакциски тековни сметки на кои има прилив по основ на пензија или технолошки вишок

Без надомест

Трансакциски тековни сметки без финансиска трансакција во месецот (не сметајќи ги трансакциите по основ камата, како и пренос од/на штедна книшка, кредитна картичка или кредитна партија во Банката)

Без надомест

Трансакциски тековни сметки за физички лица, корисници на пакетот за студенти и постдипломци, со годишен промет во трговија направен со дебитна картичка, над 15 000 денари

Без надоместДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски тековни сметки на физички лица во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

  Хартиен налог Електронски налог
Безготовински плаќања преку интерен клиринг:    
- налог до 10.000 денари

12 денари по поединечен налог

4 денари по поединечен налог

- налог над 10.001 денари

20 денари по поединечен налог

4 денари по поединечен налог

Плаќања од трансакциски тековни сметки на физички лица во корист на сметки на физички лица во Банката:

 

 

- од сопствена сметка во корист на сопствена сметка

Без надомест

Без надомест

- од сопствена сметка во корист на туѓа сметка:

 

 

- налог до 10.000 денари

12 денари по поединечен налог

Без надомест

- налог над 10.001 денари

20 денари по поединечен налог

Без надомест

- од сопствена сметка во корист на хуманитарна сметка

Без надомест

Без надомест

- од сопствена сметка во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните осноси

на терет на правното лице по договор

на терет на правното лице по договор

Безготовински плаќања преку МИПС:    
- налог до 10.000 денари

150 денари по поединечен налог

100 денари по поединечен налог

- налог над 10.000 денари

200 денари по поединечен налог

100 денари по поединечен налог

Безготовински плаќања преку КИБС

 

 

- налог до 10.000 денари

35 денари по поединечен налог

13 денари по поединечен налог

- налог над 10.000 денари

35 денари по поединечен налог

18 денари по поединечен налог

ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

Уплати во готово преку интерен клиринг:

 

 - налог од 0 – 5.000 денари

25 денари по поединечен налог

 - налог над 5.001 денари

40 денари по поединечен налог   

 - во корист на сопствена сметка

без надомест

Уплати во готово преку МИПС:

 

 - налог од 0– 10.000 денари

200 денари по поединечен налог

 - налог над 10.001  денари

250 денари по поединечен налог

Уплати во готово преку КИБС:

 

 - налог од 0-5.000 денари

35 денари по поединечен налог

 - налог над 5.001 денари

50 денари по поединечен налог

Уплата во готово од физички лица за таксени марки

50 денари по поединечен налог

Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

на терет на правното лице по договор

Уплата над 500,00 денари од физички лица на сметки на физички лица во Банката во ковани пари(освен за уплата на детско орочено денарско штедење)

5,00% од износот   

Исплата во готово на физичко лице на шалтерите на Банката

15 денари по поединечен налог

Исплата во готово од шалтерите на Банката за пензионери, корисници на социјална помош и технолошки вишок

10 денари по поединечен налог

Исплата во готово од шалтерите на Банката за клиенти кои подигнуваат готовина од штедна книшка на Банката

Без надоместИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Издавање на листа на кодови за еднократна употреба

Без надомест

Издавање на дигитален сертификат USB токен

 - прво издавање

1.500 денари

- прво издавање на дигитален сертификат на сопствен УСБ токен

300 денари

- реиздавaње секоја трета година

500 денари

- деблокирање

500 денариОСТАНАТИ УСЛУГИ

Траен налог за радиодифузна такса

2 денари по секој пренос

Извршување на решение за присилна наплата

800 денари од решение

- Извршување на решенија за наплата на јавни давачки - УЈП, РДТ и Локална самоуправа

1.000,00 од решение

- Извршување на налог од извршител

1.200,00 денари

Екстерна блокада и деблокада на сметка

200 денари одделно по ставка

- Блокада/деблокада на решенија за наплата на јавни давачки - УЈП, РДТ и Локална самоуправа

200 денари одделно по ставка

- Блокада/деблокада на налог од извршител

250 денари одделно по ставка

Пресметка на камата по главница

50 денари од главница

После секое второ делумно извршување на решение

250 денари за секоја наредна делумна наплата

Опомени за минусни салда на тековна трансакциска сметка и опомени за неуредни кредито-корисници и жиранти

50 денари од опомена

Трошоци за извршени услуги по тековни сметки на повик на странки

250 денари фиксно

Замена за изгубена/украдена чековна картичка и издавање на картичка на овластено лице

70 денари

Неосновано пријавена рекламација на трансакциска тековна сметка

300 денари + 18% ДДВ

Траен налог за фактури издадени од ЈП Водовод и канализација за физички лица

10 денари за секој пренос

Разни потврди за сметка

150 денари