Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për qarkullimin pagesor në denarëLLOGARITË TRANSAKSIONALE

Udhëheqja e llogarive tansaksionale për personat fizikë

Llogaritë rrjedhëse transaksionale

25 denarë në muaj

Llogaritë rrjedhëse transaksionale me të hyra nga pensionet apo teprica teknologjike

pa pagesë

Llogaritë rrjedhëse transaksionale pa transaksione financiare gjatë muajit (duke mos i llogaritur transaksionet nga kamatat, si edhe transferet nga/në librezën e kursimit, kartën e kreditit ose llogarinë kreditore në Bankë)

pa pagesë

Llogaritë rrjedhëse transaksionale për subjektet fizike, shfrytëzues të paketës për studentët deridiplomikë dhe postdiplomikë, me qarkullim vjetor në tregti të bërë me kartë debiti, mbi 15 000 denarë

pa pagesëQARKULLIMI PAGESOR NË DENARË

TRANSAKSIONE PA PARA TË GATSHME

Pagesa pa para të gatshme (me virman) nga llogaritë rrjedhëse transaksionale personave fizikë në favor të llogarive në bankat tjera dhe në favor të llogarive të subjekteve juridike klientë të Bankës me të cilët Banka nuk ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

  Urdhëresë prej letre Urdhëresë elektronike
Pagesa nga llogaritë rrjedhëse transakcionale të personave fizikë në favor të llogarive të personave fizikë në Bankë:    
- urdhëresë deri në 10.000 denarë

12 denarë për urdhëresë

4 denarë për urdhëresë

- urdhëresë mbi 10.001 denarë

20 denarë për urdhëresë

4 denarë për urdhëresë

Pagesa nga llogaritë rrjedhëse transakcionale të personave fizikë në favor të llogarive të personave fizikë në Bankë:

 

 

- nga llogaria personale në favor të llogarisë personale

Pa pagesë

Pa pagesë

- nga llogaria personale në favor të llogarisë së dikujt tjetër:

 

 

- Urdhëresë deri në 10.000 denarë

12 denarë për urdhëresë

Pa pagesë

- Urdhëresë mbi 10.001 denarë

20 denarë për urdhëresë

Pa pagesë

- nga llogaria personale në favor të llogarisë humanitare

Pa pagesë

Pa pagesë

- nga llogaria personale në favor të subjekteve juridike me të cilët Banka ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve reciproke

në favor të subjektit juridik sipas marrëveshjes

në favor të subjektit juridik sipas marrëveshjes

Pagesa pa para të gatshme përmes MIPS:    
- urdhëresë deri në 10.000 denarë

150 denarë për urdhëresë

100 denarë për urdhëresë

- urdhëresë mbi 10.000 denarë

200 denarë për urdhëresë

100 denarë për urdhëresë

Pagesa pa para të gatshme përmes KIBS

 

 

- urdhëresë deri në 10.000 denarë

35 denarë për urdhëresë

13 denarë për urdhëresë

- urdhëresë mbi 10.000 denarë

35 denarë për urdhëresë

18 denarë për urdhëresë

TRANSAKSIONE ME PARA TË GATSHME

Pagesa me para të gatshme nga personat fizikë për shërbime të ndryshme në favor të llogarive në bankat tjera dhe në favor të llogarive të subjekteve juridike klientë në Bankë me të cilët Banka nuk ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

Pagesa të parave të gatshme përmes kliringut intern:

 

- urdhëresë prej 0 – 5.000 denarë

25 denarë për urdhëresë

 - urdhëresë mbi 5.001 denarë

40 denarë për urdhëresë

- në favor të llogarisë personale

pa pagesë

Pagesa të parave të gatshme përmes MIPS:

 

 - urdhëresë prej 0– 10.000 denarë

200 denarë për urdhëresë

 - urdhëresë mbi 10.001 denarë

250 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme përmes KIBS:

 

 - urdhëresë prej 0-5.000 denarë

35 denarë për urdhëresë

 - urdhëresë prej 0-5.000 denarë

50 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga personat fizikë për pulla takse administrative

50 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga personat fizikë për shërbime të ndryshme në favor të subjekteve juridike me të cilët Banka ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

në ngarkesë të subjektit juridik sipas marrëveshjes

Pagesë mbi 500,00 denarë nga personat fizikë në llogari të personave fizikë në Bankë në monedha (përveç për pagesa të kursimit të afatizuar në denarë për fëmijë)

5,00% nga vlera

Pagesa me para të gatshme personit fizik në sportelet e Bankës

15 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga sportelet e Bankës për pensionistët, shfrytëzuesit e ndihmës sociale dhe tepricës teknologjike

10 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga sportelet e Bankës për klientët të cilët ngrenë para të gatshme nga libreza e kursimit në Bankë

pa pagesëBANKË INTERNETI PËR PERSONAT FIZIKË

Lëshimi i listës së kodeve për një përdorim

Pa pagesë

Lëshimi i certifikatës digjitale USB token

 - lëshimi i parë

1,500 denarë

- lëshimi i parë i certifikatës digjitale në USB token personal

300 denarë

- ri-lëshim çdo të tretin vit

500 denarë

- zhbllokim

500 denarëSHËRBIME TË TJERA

Urdhër periodik për taksën radiodifuzive

2 denarë për çdo transfer

Zbatimi i vendimit për pagesë të detyruar

800 denarë për vendim

- Zbatimi i aktvendimeve për pagesë të detyrimeve publike – DHP, TRD dhe Vetëqeverisja lokale

1.000 denarë për vendim

- Zbatimi i urdhëresës nga përmbaruesi

       1.200 denarë

Bllokim dhe zhbllokim ekstern i llogarisë

200 denarë për paragraph të ndarë

-Bllokim/zhbllokim i aktvendimeve për pagesë të detyrimeve publike – DHP, TRD dhe Vetëqeverisja lokale

200 denarë për paragrafë të ndarë

- llokim/zhbllokim i urdhëresës nga përmbaruesi

200 denarë për paragrafë të ndarë

Llogaritja e kamatës për principal

50 denarë për principal

Pas çdo zbatimi të dytë të pjesërishëm të vendimit

250 denarë për çdo pagesë të ardhshme të pjesërsishme

Paralajmërime për saldo në minus të llogarisë rrjedhëse transaksionale dhe paralajmërime për shfrytëzues dhe garantues të parregullt të kredive

50 denarë për çdo paralajmërim

Shpenzime për shërbimet e kryera lidhur me llogaritë rrjedhëse për thirje të klientëve

250 denarë fikse

Zëvendësim i kartës së humbur/vjedhur dhe lëshimi i kartës së re personit të autorizuar

70 denarë

Ankesë e pabazë e parashtruar në llogarinë rrjedhëse transakcionale

300 denarë + 18% TVSH

Urdhër periodik për faturat e lëshuara nga NP Ujësjellësi dhe kanalizimi për personat fizikë

10 denarë për çdo transfer

Vërtetime të ndryshme për llogarinë

150 denarë