Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за платен промет во девизи за физички лица


Работи по девизно штедење и менувачки работи

1. Услуги на физички лица по девизно работење

 

а) Готовинска исплата на ефективни странски пари

 

  - за резиденти
без надомест
  - за нерезиденти
0,3%, мин 250.00 денари,
макс. 6,000.00 денари
 

б) исплата на одземени девизи од Девизен инспекторати

1%

  в) Замена на ДЕМ во ЕУР
5%
  г) Надомест за замена на оштетени и стари банкноти и други хартии од вредност
3% минимум 75 денари
  д) Вршење на менувачки работи
до 0,5% на денарската противвредност на ефективните странски пари

2. Наплата

 

a) Наплата во корист на резидентни сметки со дознака

 

  - Наплата во корист на резидентни со инструкции BEN и ЅНА
без надомест
  б) Наплата во корист на резидентни и нерезидентни сметки со чекови
 

- Откуп на девизни чекови-чекови за кои се врши исплата во денари и исплата на пензионерски чекови со упис на девизна штедна книшка/сметка

  до 49,99 ЕУР
200.00 денари по чек
  од 50 до 999,99 ЕУР
400.00 денари по чек
  над 1.000 ЕУР
1,200.00 денари по чек

 

- Прием на чекови на наплата – во странство (0,5% минимум 400 денари при прием на чекот и 1% по пристигнатата наплата од странство)

1,5% минимум 400.00 денари

 

в) Наплата во корист на нерезидентни сметки

 

- Наплата со дознаки

 

 

од 0,00 до 299,99 ЕУР

1 ЕУР

 

од 300,00 до 9,999.99 ЕУР

5 ЕУР

 

од 10,000.00 до 24,999.99 ЕУР

10 ЕУР

 

над 25,000.00 ЕУР

20 ЕУР

3. Активности по траен налог

 

а) За отворање на траен налог

170.00 денари

 

б) По трансакција

51.00 денари

4. Плаќање кон нерезиденти со дознака или чек од резидентни сметки

 

а) Девизен пренос на сопствена сметка:

 

 

- во Банката

без надомест

 

- во други банки

0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

 

б) Девизни плаќања во земјата:

 

  - на нерезидентни сметки во Банката
0,075%, минимум 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари
  - на нерезидентни сметки во други банки
0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT
  в) Девизни дознаки во странство и издавање чекови за плаќање (ностро дознаки, ностро чекови):  
  - Ностро дознаки до 100 ЕУР
0,15%, минимум 100,00 денари и 250,00 денари за SWIFT
  - Чек до 100 ЕУР
надомест 250,00 денари
  - Ностро дознаки и чекови над 100 ЕУР
0,15%, минимум 350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT (за чекови не се наплаќа овој трошок)
  - Измена на инструкции
350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT
  - Стопирање на наплата на ностро чек
300,00 денари

5. Плаќање од нерезидентни сметки со дознака или чек

 

а) Девизен пренос на сопствена сметка

 

 

- ностро дознаки во банката

без надомест

 

- ностро дознаки во други банки

0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

 

б) Девизни плаќања во земјата:

 

  - на резидентни или нерезидентни сметки во Банката
0,075%, мин. 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари
  - на резидентни или нерезидентни сметки во други банки
0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT
  в) Девизни дознаки во странство и издавање чекови за плаќања  
  - ностро дознака до 100 ЕУР
0,15%, минимум 100,00 денари и 250,00 денари за SWIFT
  - ностро чекови до 100 ЕУР
250,00 денари
  - ностро дознака и чекови над 100 ЕУР
0,15%, минимум 350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT (за чекови не се наплаќа овој трошок)
  - измена на инструкции
350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT
  - стопирање на наплата на ностро чек
300,00 денари

6. Денарски плаќања од резидентни и нерезидентни сметки

 

а) Денарски пренос од резиденти и нерезиденти

 

 

- на сопствена сметка во Банката

без надомест

 

- на сопствена сметка во друга домашна банка

0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари

 

б) Денарски плаќања во земјата за резиденти и нерезиденти

 

 

- на резидентни и нерезидентни сметки во Банката

0,075%, минимум 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари

 

- на резидентни и нерезидентни сметки во други домашни банки

0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари

7. Ностро гаранции за физички лица

 

а) Издавање гаранции обезбедени со депозит

2.000,00 денари еднократно

 

б) Издавање гаранции необезбедени со депозит

0,5% минимум 4.000,00 денари, максимум 150.000,00 денари еднократно

 

в) Обновување, продолжување гаранции обезбедени и необезбедени со депозит

1.000,00 денари

8 . Други услуги

  а) пријавување на штедна книшка за неважечка
200,00 денари
б) потврди
  - стандардизирана потврда за моментална состојба на сметка/и
150,00 денари
 - останати нестандардизирани потврди

300,00 денари

  в) пресметка на камата за поединечен износ за одреден период, плус 10,00 денари од став
200,00 денари + 36,00 денари ДДВ
  г) потврда за податоци за курс на странска валута, по барање на странка
минимум 200,00 денари + 20,00 денари за секој поединечен став (поединечен курс) со дополнително + 36,00 денари ДДВ
  д) провизија за отворање нерезидентна сметка
10,00 еур
ѓ) препис, заверка и увид во оргинална документација (налози и останати документи) на физички лица
- од тековната година

100,00 денари

- од минати години

250,00 денари

- препис на потписен картон за девизна сметка

200,00 денари

- препис на извод од девизна сметка

90,00 денари