Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

250,00 denarë

kopjim i kartonit nënshkrues të llogarisë devizore     Kompenzimet për qarkullimin pagesor në valutë të huaj për personat fizikë


Operacionet lidhur me kursimet dhe këmbimet valutore

1. Punë devizore dhe shërbime për personat fizikë

 

а) Pagesa me para në dorë e parave të huaja

 

  - për rezidentët
pa pagesë
  - për jorezidentët
0,3%, minimum 250.00 denarë,
maksimum 6,000.00 denarë
 

b) pagesë e valutave të huaja të marra nga Inspektorati i valutave të huaja

1%

  c) Këmbimi i DEM në EUR
5%
  ç) Kompensimi për zëvendësimin e kartëmonedhave të dëmtuara/të vjetra dhe letrave tjera me vlerë
3% minimum 75 denarë
  d) Kryerja e veprimtarive këmbimore
deri në 0,5% në kundërvlerë të denarit të parave të huaja efektive

2. Pagesa

 

a) Pagesa në favor të llogarive të rezidentëve me urdhëresë

 

  - Pagesa në favor të rezidentëve me udhëzime BEN dhe ЅНА
pa pagesë
  b) Pagesa në favor të llogarive të rezidentëve dhe jorezidentëve me çeqe
 

- Blerja e çeqeve devizore – çeqe për të cilat pagesa bëhet në denarë dhe pagesa e çeqeve të pensionit me regjistrim në llogari/librezë kursimi devizore

  deri në 49,99 EUR
200.00 denarë për çek
  prej 50 deri në 999,99 EUR
400.00 denarë për çek
  mbi 1.000 EUR
1,200.00 denarë për çek

 

- Pranimi i çeqeve për pagesë – jashtë vendit (0,5% minimum 400 denarë gjatë pranimit të çekut dhe 1% pas pagesës të ardhur nga jashtë)

1,5% minimum 400.00 denarë

 

c) Pagesa në favor të llogarive për jorezidentët

 

- Pagesa me urdhëresa

 

 

prej 0,00 deri në 299,99 EUR

1 EUR

 

prej 300,00 deri në 9,999.99 EUR

5 EUR

 

prej 10,000.00 deri në 24,999.99 EUR

10 EUR

 

mbi 25,000.00 EUR

20 EUR

3. Veprimtari me urdhër periodik

 

а) Për aktivizim të urdhërit periodik

170.00 denarë

 

b) Për transaksion

51.00 denarë

4. Pagesa për jorezidentët me urdhëresë ose çek nga llogaritë e rezidentëve

 

а) Transfer devizor në llogarinë personale:

 

 

- në Bankë

pa pagesë

 

- në bankat tjera

0.15%, minimum 250.00 denarë, maksimum 30,000.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT

 

b) Pagesa në valutë të huaj në vend:

 

  - në llogaritë e jorezidentëve në Bankë
0,075%, minimum 150.00 denarë, maksimum 30,000.00 denarë
  - në llogaritë e jorezidentëve në bankat tjera
0,15%, minimum 250.00 denarë, maksimum 30,000.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT
  c) urdhëresa për pagesa në valutë jashtë vendit dhe lëshimi i çeqeve për pagesa (urdhëresat nostro, çeqet nostro):  
  - Urdhëresat nostro deri në 100 EUR
0.15%, minimum 100.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT
  - Çek deri në 100 EUR
kompenzim 250.00 denarë
  - Urdhëresat dhe çeqet nostro mbi 100 EUR
0,15%, minimum 350.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT (ky shpenzim nuk paguhet për çeqe)
  - Ndryshimi i udhëzimeve
350.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT
  - Ndalim i pagesës së çekut nostro
300.00 denarë

5. Pagesa nga llogaritë e jorezidentëve me urdhëresë ose çek

 

а) Transfer devizor në llogarinë personale

 

 

- urdhëresa nostro në Bankë

pa pagesë

 

- urdhëresa nostro në bankat tjera

0,15%, minimum 250.00 denarë, maksimum 30,000.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT

 

b) Pagesa në valutë të huaj në vend:

 

  - në llogaritë e rezidentëve ose jorezidentëve në Bankë
0.075%, minimum 150.00 denarë, maksimum 30,000.00 denarë
  - në llogaritë e rezidentëve ose jorezidentëve në bankat tjera
0,15%, minimum 250.00 denarë, maksimum 30,000.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT
  c) Urdhëresa për pagesa në valutë jashtë vendit dhe lëshimi i çeqeve për pagesa  
  - Urdhëresat nostro deri në 100 EUR
0.15%, minimum 100.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT
  - nostro çeqe deri në 100 EUR
250.00 denarë
  - urdhëresat dhe çeqet nostro mbi 100 EUR
0.15%, minimum 350.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT (ky shpenzim nuk paguhet për çeqe)
  - ndryshimi i udhëzimeve
350.00 denarë + 250.00 denarë për SWIFT
  - ndalim i pagesës së çekut nostro
300.00 denarë

6.  Pagesa në denarë nga llogaritë e rezidentëve dhe jo-rezidentëve

 

 а) Transfer në denarë nga rezidentët dhe jo-rezidentët

 

 

 - në llogaritë personale në Bankë

 Pa pagesë

 

 - në llogaritë personale në bankë tjetër në vend

 0,15%, minimum 250,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë

 

 b) Pagesa në denarë në vend nga rezidentët dhe jo-rezidentët

 

 

 - në llogaritë e rezidentëve dhe jo-rezidentëve në Bankë

0,075%, minimum 150,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë 

 

 - në llogaritë e rezidentëve dhe jo-rezidentëve në bankat tjera në vend

 0,15%, minimum 250,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë

7. Garancione nostro për personat fizikë

 

а) Lëshimi i garancive të pasiguruara me depozitë

2,000.00 denarë pagesë e njëhershme

 

b) Lëshimi i garancive të pasiguruara me depozitë

0,5% minimum 4,000.00 denarë, maksimum 150,000.00 denarë pagesë e njëhershme

 

c) Ripërtrirja, vazhdimi i garancive të siguruara dhe të pasiguruara me depozitë

1,000.00 denarë

8 . Shërbime të tjera

  а) paraqitja e librezës së kursimit si jo e vlefshme
200.00 denarë
  b) vërtetime të ndryshme
- vërtetim i standardizuar për gjendjen momentale të llogarisë/llogarive          
150.00 denarë
- vërtetime tjera jo të standardizuara

 300,00 denarë

  c) Llogaritja e interesit për vlera individuale për një periudhë të caktuar, plus 10,00 denarë për pikë
200.00 denarë + 36.00 denarë TVSH
  ç) Vërtetim për kursin e këmbimit valutor, me kërkesë të klientit
minimum 200.00 denarë + 20.00 denarë për çdo pikë individuale(kurs individual) me llogaritje plotësuese prej + 36.00 denarë
  d) provizioni për hapjen e llogarisë për jo-rezidentë
10.00 eur 

dh) kopjim, verifikim dhe kontrollim i dokumentacionit origjinal (urdhëresa dhe dokumente të tjera) të personave fizikë:

- të vitit aktual                                                

100,00 denarë

- të viteve të kaluara                                      

250,00 denarë

- kopjim i kartonit nënshkrues të llogarisë devizore    

200,00 denarë

- kopjim i çertifikatës të llogarisë devizore               

90,00 denarë