Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за картички за физички лица 

 

Maestro® дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

3,0%

Пасивна каматна стапка

0.0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7.95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 10.95%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

11,0%

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

со плата или пензија преку Банката

без надомест

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

240 денари

120 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

1,8%, мин. 100 ден.

2%, мин. 150 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 3 евра

2%, мин. 5 евра

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

150 денари

 

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

200 денари

 

неосновано пријавена рекламација

300 денари

 

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

 

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

 

Промена на ПИН на банкомат

80  денари

 

На врвот ^
Visa Electron дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

3,0%

Пасивна каматна стапка

0,0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7,95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 10,95%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

11,0%

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

со плата или пензија преку Банката

без надомест

 

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

240 денари

120 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

150 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^

Debit MasterCard дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

3,0%

Пасивна каматна стапка

0,0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7,95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 10,95%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

11,0%

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

со плата или пензија преку Банката

без надомест доколку нема други дебитни картички

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

 

 

 

За годишен промет над 30.000 денари

без надомест

без надомест

 

За годишен промет под 30.000 денари

300 денари

180 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

200 денари

 

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

400 денари

 

Промена на ПИН на банкомат

80  денари

 


На врвот ^
Debit MasterCard World дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

3,0%

Пасивна каматна стапка

0,0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7,95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 10,95%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

11,0%

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

 

360 денари

 

 

180 денари

 

 

• за постојни корисници на дебитни картички со годишен промет со дебитните картички во трговија над 80.000 денари

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

 

 

 

За годишен промет над 80.000 денари

без надомест

без надомест

 

За годишен промет под 80.000 денари

360 денари

180 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

200 денари

 

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

400 денари

 

Промена на ПИН на банкомат

80  денари

 


На врвот ^
MasterCard® Standard кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****

на денарската сметка

 • 11,12% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 9,04%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

на девизната сметка

 • 7,6% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (едномесечен ЕУРИБОР + 7,6%, но не помалку од 7,6%)**
 • 7,630% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за картички со лимит до 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

480 денари

300 денари

 

за картички со лимит над 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

960 денари

480 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 50 ден.

1,5%, мин. 100 ден.

 

на други банки во земјата

2%, мин. 120 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

на други банки во странство

2%, мин. 4 евра

2,5%, мин. 6 евра

 

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^
MasterCard® Revolving кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 11,12% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 9,04%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за картички со лимит до 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

480 денари

300 денари

 

за картички со лимит над 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

960 денари

480 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 100 ден.

1,5%, мин. 100 ден.

 

на други банки во земјата

2%, мин. 120 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

на други банки во странство

2%, мин. 250 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^
MasterCard® SP Co-branding кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 11,12% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 9,04%.)* 
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за картички со лимит до 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

480 денари

300 денари

 

за картички со лимит над 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

960 денари

480 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 100 ден.

1,5%, мин. 100 ден.

 

на други банки во земјата

2%, мин. 120 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

на други банки во странство

2%, мин. 250 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^

MasterCard® Skopje City Mall кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 8,37% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 6,29%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за картички со лимит до 50.000 денари

 

 

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

720 денари

240 денари

 

за годишен промет над 50.000 денари направен на продажни места во SkopjeCityMall

180 денари

120 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 100 ден.

1,5%, мин. 100 ден.

 

на други банки во земјата

2%, мин. 120 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

на други банки во странство

2%, мин. 250 ден.

2,5%, мин. 350 ден.

 

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^
Visa Classic Standard кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 11,12% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 9,04%.)* 
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

900 денари

420 денари

 

за годишен промет над 80.000 денари

без надомест

без надомест

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 100 ден.

2%, мин. 150 ден.

 

на други банки во земјата

2,5%, мин. 150 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^
Visa Classic Revolving кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 11,12% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 9,04%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

900 денари

420 денари

 

за годишен промет над 100.000 денари

без надомест

без надомест

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 120 ден.

2%, мин. 150 ден.

 

на други банки во земјата

2,5%, мин. 150 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

  250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^


Visa Revolving Study & Go кредитна картичка за студенти и постдипломци


Номинални каматни стапки****
 • 11,12% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 9,04%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

360 денари

240 денари

 

за годишен промет над 30.000 денари

без надомест

без надомест

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

1,5%, мин 120 ден.

2%, мин. 150 ден.

 

на други банки во земјата

2,5%, мин. 150 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^
Visa Gold Standard и Visa Gold Revolving кредитни картички за физички лица


Номинални каматни стапки****

Visa Gold Standard

 • 10,77% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 8,69%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Visa Gold Revolving

 • 10,97% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 8,89%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

3000 денари

1500 денари

 

за годишен промет над 250.000 денари

без надомест

без надомест

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

2%, мин 200 ден.

2,5%, мин. 250 ден.

 

на други банки во земјата

2,5%, мин. 200 ден.

3%, мин. 300 ден.

 

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3%, мин. 350 ден.

 

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^
MasterCard® Platinum Standard и MasterCard® Platinum Revolving кредитни картички за физички лица


Номинални каматни стапки****

MasterCard Platinum Revolving

 • 10,27% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 8,19%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

MasterCard Platinum Standard

 • 10,27% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 2,08% зголемена за 8,19%.)*
 • 11,00% над износот на кредитниот лимит

 

Годишна членарина***

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

 

за секоја следна година

3600 денари

1800 денари

 

за годишен промет над 600.000 денари

1.200 денари

600 денари

 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

 

на Банката

2%, мин 250 ден.

2%, мин. 250 ден.

 

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 350 ден.

 

на други банки во странство

4%, мин. 500 ден.

4%, мин. 500 ден.

 

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

400 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

1200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари


На врвот ^


* Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,08%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА


** Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА . Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00.


*** Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката.

**** Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 11% годишна.

Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.