Kontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për kartat bankare për personat fizikë 

 

Maestro® kartë debiti për persona fizikë


Normat e interesit

Norma referuese e interesit

3.75%

Norma pasive e interesit

0.01%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit (overdraft)

7.95 pikë përqindje mbi normën referuese të interesit

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

11.75%

Anëtarësia vjetore*

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

me rrogë ose pension përmes Bankës

pa pagesë

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

240 denarë

120 denarë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

pa pagesë

-

të bankave tjera në vend

1,8%, min. 100 den.

2%, min. 150 den.

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 3 euro

2%, min. 5 euro

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

100 denarë

 

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

200 denarë

 

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

 

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

 

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

 

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80  denarë

 

Në krye ^Visa Electron kartë debiti për personat fizikë


Normat e interesit

Norma referuese e interesit

3.75%

Norma pasive e interesit

0.01%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit (overdraft)

7.95 pikë përqindje mbi normën referuese të interesit

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

11.75%

Anëtarësia vjetore*

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

me rrogë ose pension përmes Bankës

pa pagesë

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

për çdo vit pasues

240 denarë

120 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

pa pagesë

-

të bankave tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

100 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

200 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^Debit MasterCard kartë krediti për personat fizikë


Normat e interesit

Norma referente e interesit

3.75%

Norma pasive e interesit

0.01%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit (overdraft)

7.95 pikë përqindje mbi normën referente të interesit d.m.th. 11.70%

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

11.75%

Anëtarësia vjetore *

 

 

 

 

për kartën
themelore

për kartat
plotësuese

 

me rrogë ose pension përmes Bankës

pa pagesë nëse nuk ka karta tjera të debitit

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

 

 

 

Për qarkullim vjetor mbi 30.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

 

Për qarkullim vjetor nën 30.000 denarë

300 denarë

180 denarë

 

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

pa pagesë

-

të bankave të tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

200 denarë

 

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

400 denarë

 

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

 


Në krye ^Debit MasterCard World karta e debitit për subjektet fizike


Normat e interesit

Norma referente e interesit

3.75%

Norma pasive e interesit

0.01%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit

7.95 pikë përqindje mbi normën bazë të interesit, q.d.th 11.70%

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

11.75%

Anëtarësia vjetore *

 

 

 

 

për kartën
themelore

Për kartat
shtesë

 

Për vitin e parë

360 denarë

180 denarë

 

për shfrytëzuesit e përhershëm të kartave të debitit me qarkullim vjetor në tregti mbi 80 000 denarë

Pa kompensim

Pa kompensim

 

Për secilin vit në vijim

 

 

 

për qarkullim vjetër mbi 80 000 denarë

Pa kompensim

Pa kompensim

 

për qarkullim vjetër nën 80 000 denarë

360 denarë

180 denarë

 

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

Pa kompensim

-

të bankave të tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

200 denarë

 

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

400 denarë

 

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

 


Në krye ^MasterCard® Standard karta e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit

në llogari në denarë

 • 11,75% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12,0% e shumës mbi limitin e kredisë

 

në llogarinë devizore

 • 7,6% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 7,634% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Anëtarësia vjetore*

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

480 denarë

300 denarë

 

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

960 denarë

480 denarë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1,5%, min. 50 den.

1,5%, min. 100 den.

 

të bankave tjera në vend

2%, min. 120 den.

2,5%, min. 350 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 4 euro

2,5%, min. 6 euro

 

Shërbime plotësuese

 

 

 

 

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^MasterCard® Revolving karta e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit
 • 11,9% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12,0% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Anëtarësia vjetore*

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

480 denarë

300 denarë

 

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

960 denarë

480 denarë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1,5%, min 50 den.

1,5%, min. 100 den.

 

të bankave tjera në vend

2%, min. 120 den.

2,5%, min. 350 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 250 den.

2,5%, min. 350 den.

 

Shërbime plotësuese

 

 

 

 

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^MasterCard® SP Co-branding karta e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit
 • 11,9% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12,0% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Anëtarësia vjetore*

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

480 denarë

300 denarë

 

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

960 denarë

480 denarë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1,5%, min 50 den.

1,5%, min. 100 den.

 

të bankave tjera në vend

2%, min. 120 den.

2,5%, min. 350 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 250 den.

2,5%, min. 350 den.

 

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

иlëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^MasterCard® Skopje City Mall kartë krediti për personat fizikë


Normat e interesit
 • 8% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit
 • 11,25% mbi shumën e limitit të kreditit

 

Anëtarësia vjetore*

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
plotësueseе

 

për kartat me limit deri 50.000 denarë

 

 

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

720 denarë

240 denarë

 

për qarkullim vjetor mbi 50.000 denarë të kryer në pikat e shitjes në Skopje City Mall

180 denarë

120 denarë

 

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

ë Bankës

1,5%, min. 100 den.

1,5%, min. 100 den.

 

të bankave të tjera në vend

2%, min. 120 den.

2,5%, min. 350 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 250 den.

2,5%, min. 350 den.

 

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

250 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës në stop listën

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë


Në krye ^MasterCard® karta vendore e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit
 • 11,9% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12,0% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore*

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për çdo vit

480 denarë

180 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

1%

1%, min. 100 den.

të bankave tjera në vend

2%

2%, min. 100 den.

Shërbime plotësuese

 

 

 

 

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

300 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^MasterCard® karta ndërkombëtare e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit
 • 7,6% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 7,634% (në bazë vjetore) e shumës mbi limitin e kredisë
 • normë pozitive e interesit të mjeteve të afatizuara në lartësi të normës së interesit të depozitave të kursimit devizor në euro te afatizuara në 12 muaj
 • • normë pozitive e interesit të mjeteve të afatizuara në lartësi të normës së interesit të depozitave të kursimit devizor në euro te afatizuara në 12 muaj

 

Anëtarësia vjetore*

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për çdo vit

24 euro

12 euro

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1%

1%

 

të bankave tjera jashtë vendit

1%, min. 3 euro

3%, min. 6 euro

 

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

 

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

 

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

 

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

 

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

 

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^Visa Classic Standard karta e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit
 • 11,8% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12,0% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Anëtarësia vjetore*

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

Për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

Për çdo vit pasues

900 denarë

420 denarë

 

Për qarkullim vjetor mbi 80.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1,5%, min. 100 den.

2%, min. 150 den.

 

të bankave tjera në vend

2,5%, min. 150 den.

3%, min. 300 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2,5%, min. 250 den.

3%, min. 300 den.

 

Shërbime plotësuese

 

 

 

 

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^Visa Classic Revolving karta e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit
 • 11,9% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12,0% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Anëtarësia vjetore*

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

900 denarë

420 denarë

 

për qarkullim vjetor mbi 100.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1,5%, min. 120 den.

2%, min. 150 den.

 

të bankave tjera në vend

2,5%, min. 150 den.

3%, min. 300 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2,5%, min. 250 den.

3%, min. 300 den.

 

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

  200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^Visa Revolving Study & Go kartë krediti për studentët deridiplomik dhe postdiplomik


Normat e interesit
 • 11,25% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit
 • 11,25% mbi shumën e limitit të kreditit

 

Anëtarësia vjetore *

 

për kartën
themelore

për kartat
plotësuese

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

360 denarë

240 denarë

 

për qarkullim vjetor mbi 30.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

 

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

1,5%, min. 120 den.

2%, min. 150 den.

 

të bankave të tjera në vend

2,5%, min. 150 den.

3%, min. 300 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2,5%, min. 250 den.

3%, min. 300 den.

 

Shërbime plotësuese    

 

 

 

 

dhënia e sërishme e kodit PIN

250 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës në stop listën

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë


Në krye ^Visa Gold Standard dhe Visa Gold Revolving Kartat e kreditit për personat fizikë


Normat e interesit

Visa Gold Standard

 • 11% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Visa Gold Revolving

 • 11,5% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
 • 12% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Anëtarësia vjetore*

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

3000 denarë

1500 denarë

 

për qarkullim vjetor mbi 250.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

 

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

2%, min. 200 den.

2,5%, min. 250 den.

 

të bankave tjera në vend

2,5%, min. 200 den.

3%, min. 300 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

2,5%, min. 250 den.

3%, min. 350 den.

 

Shërbime plotësuese

 

 

 

 

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë


Në krye ^MasterCard® Platinum Standard dhe MasterCard® Platinum Revolving karta të kreditit për personat fizikë


Normat e interesit

MasterCard Platinum Revolving

 • 9,90% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit
 • 11,25% mbi shumën e limitit të kreditit

 

MasterCard Platinum Standard

 • 9,90% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit
 • 11,25% mbi shumën e limitit të kreditit

 

Anëtarësia vjetore *

 

 

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
plotësuese

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

 

për çdo vit pasues

3600 denarë

1800 denarë

 

për qarkullim vjetor mbi 600.000 denarë

1.200 denarë

600 denarë

 

Kompensime për përdorimin

 

e bankomatit

e sporteleve

 

të Bankës

2%, min. 250 den.

2%, min. 250 den.

 

të bankave të tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 350 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

4%, min. 500 den.

4%, min. 500 den.

 

Shërbime plotësuese

 

 

 

 

dhënia e sërishme e kodit PIN

400 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

1200 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës në stop listën

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë


Në krye ^* Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. Debitimi i llogarive individuale do të fillojë në muajin kur do të skadojë periudha e pagesës së fundit për anëtarësim, respektivisht periudha pa pagesë prej 12 muajsh, varësisht se kur është lëshuar karta.

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.