Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за услуги по кредитиНАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ПО КРЕДИТИ

Аплицирање и обработка на барање за кредит за физички лица

аплицирање за кредит обезбеден
со хипотека на недвижен имот

300 денари

аплицирање за сите останати кредити, освен кредитите со залог на депозит

200 денари

Надомест за одобрување и администрирање на кредит

за краткорочни кредити обезбедени со првокласен инструмент согласно Одлуката на НБРМ

0,3% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за станбени кредити со ЕУР клаузула и кредити за деловен простор со ЕУР клаузула

1,0% од искористениот износ
максимум 150.000 денари

за готовински хипотекарни кредити со ЕУР клаузула

1,5% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за наменски потрошувачки кредити преку трговци

1,0% од искористениот износ

за кредити за подобрување на енергетска ефикасност

1,0% од искористениот износ минимум 500 денари

за потрошувачки кредит до 600.000 денари

1,5% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за Тип-Топ потрошувачки кредит

2,0% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за готовински кредити

2,0% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за Семеен автомобилски кредит

0,75% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за останати кредити

0,5% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

Промена на услови на веќе одобрен кредит

за кредити врз основа на залог на недвижен имот, патнички возила и права

0,15%
минимум 150 денари
максимум 1.000 денари

за сите останати видови кредит

0,10%
минимум 100 денари
максимум 500 денари

замена на хипотека по барање на корисникот на кредитот

150 денари

Издавање обрасци

опомени на неуредни кредитокорисници и жиранти (кои се програмски или рачно изработени)

50 денари по опомена