Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për shërbimet kreditorePAGESAT PËR SHËRBIMET KREDITORE

Aplikimi dhe procesimi i kërkesës për kredi për personat fizikë

аaplikim për kredi të siguruar
me hipotekë mbi pasuri të patundshme

300 denarë

aplikim për të gjitha kreditë tjera, përveç kredive me peng depozite

200 denarë

Pagesa për miratimin dhe procesimin e kredisë

për kredi afat-shkurtra të siguruara me instrument të klasit të parë sipas Vendimit të BPRM

0,3% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi për shtëpi me EUR klauzolë dhe kredi për hapësira afariste me EUR klauzolë

1,0% të vlerës së shfrytëzuar
maksimum 150.000 denarë

për kredi hipotekare me para të gatshme me EUR klauzolë

1,5% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi konsumi me dedikim përmes tregtarëve

1,0% të vlerës së shfrytëzuar

për kredi për përmirësimin e efikasitetit energjik

1,0% të vlerës së shfrytëzuar minimum 500 denarë

për kredi konsumi deri në 600.000 denarë

1,5% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për Tip-Top kredi konsumi

2,0% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi e siguruar me para të gatshme

2,0% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi për veturë (familjare)

0,75% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi të tjera

0,5% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

Ndryshimi i kushteve të kredisë së aprovuar

për kredi të garantuar me vënie peng të pasurisë së patundshme, automjeteve dhe të drejtave

0,15%
minimum 150 denarë
maksimum 1.000 denarë

për të gjitha llojet tjera të kredive

0,10%
minimum 100 denarë
maksimum 500 denarë

ndryshim i hipotekës sipas kërkesës së kredikërkuesit

150 denarë

Lëshimi i certifikatave

paralajmërime për pagesat e parregullta të kredikërkueve dhe garantuesve (të cilat janë të përgatitura përmes kompjuterit ose me dorë)

50 denarë për çdo paralajmërim