• Kompensimet e shfrytëzimit


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Broshura


  • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Llogaritë në denarë për personat juridikëHapja e llogarisë për personat juridikë


Duke hapur një llogari bankare në Komercijalna Banka AD Skopje, Ju si subjekt juridik fitoni qasje në një gamë të gjerë të shërbimeve profesionale financiare që mundësojnë performancë të vazhdueshme me cilësi të lartë. Banka jonë i kushton vëmendje të veçantë marrëdhënies me subjektet juridike, duke ju ofruar mundësi për konsultim dhe këshillim profesional dhe duke ju ofruar klientëve të saj përkrahje maksimale gjatë operimit me punët e tyre të përditshme.

Me hapjen e llogarisë në Bankë, Ju do të mund t’i përdorni këto shërbime financiare:
Për të hapur një llogari në denarë duhet të plotësoni formularët e mëposhtëm:

 Kërkesë për hapje të llogarisë së transaksionit për subjektet juridike
 Kontratë për hapjen dhe mbajtjen e llogarisë së transaksionit për subjektet juridike
 Karton me nënshkrime të deponuara
  Kërkesë për regjistrimin e klientit – subjektit juridik
  Karton me nënshkrime të deponuara (ID karta)

Vërejtje: për personat fizikë që do të paraqiten në cilësi të nënshkruesve të llogarisë, menaxhues, themelues dhe/ose pronar përfitues, duhet të dorëzohet formulari në vijim:
  Formular aplikimi / Kërkesë për regjistrimin e klientit - person fizik


Formularët e lartëpërmendur (të plotësuar) duhet t’i depozitoni në Zyrën qendrore të Bankës Komerciale në Shkup te Shërbimi për hapje të llogarive ose në njërën nga degët dhe filialet e Bankës Komerciale në territorin e RM, konkretisht te sportelet që punojnë me subjektet juridike. Gjatë hapjes së llogarisë Banka i merr parasysh nevojat dhe kërkesat financiare të klientit duke i kushtuar theks të veçantë operimit dhe menaxhimit sa më të lehtë të llogarive bankare.

Hapjen dhe mbajtjen e llogarisë në denarë për shtetasit e RM e bën Banka në pajtim me kushtet e përgjithshme për hapjen dhe operimin e llogarisë së transaksionit për qarkullimin e pagesave në vend .


Operimi i llogarisë për subjektet juridike


Për të paraqitur një ndryshim në statusin e subjektit juridik (ndërrimi i menaxherit, ndryshimi i emrit etj.), duhet të plotësoni formularët e mëposhtëm:

 Kërkesë për ndryshimet statusore

Gjatë operimit me llogarinë tuaj, do ju nevojiten këto formularë:

 height=  Kërkesë për qëllime të ndryshme
  Kërkesë për kopje të urdhëresës për personat fizikë
  Kërkesë për kopje të urdhëresës për subjektet juridike
  Kerkese për kapitalin themeltar

Kontaktoni personaVangelija Kockovska, Përgjegjës i shërbimit për hapjen e llogarive transakcionale
Telefon: (02) 3168–914
e-mail: Vangelija.Kockovska@kb.com.mk

Goran Jakimovski, Koordinator për qarkullimin e pagesave në vend
Telefon: (02) 3168-907
e-mail: Goran.Jakimovski@kb.com.mk