Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Термински план за учесниците во платниот прометПлатниот промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје се одвива според следниот термински план:


ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Прием и обработка на налози за плаќања со валута на тековниот пресметковен ден Интерен клиринг на Банката

од 0:01 до 23:30 часот

КИБС

од 7:30 до 14:15 часот

МИПС*

од 7:30 до 16:15 часот

Готовински уплати и исплати

од 7:30 часот до 19:00 часот

Банката овозможува прием на налози за плаќање со иден датум на извршување согласно Терминскиот план за платен промет во земјата                                   

САБОТА

Готовински уплати и исплати

од 7:30 часот до 14:00 часот


Безготовински плаќања помеѓу сметките што се водат во Регистарот на иматели на сметки во Банката

од 0:01 часот до 23:30 часот


*За итно реализирање на Вашето плаќање по МИПС, јавете се на телефонскиот број 02/3168-902