Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Термински план за учесниците во платниот прометПлатниот промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје се одвива според следниот термински план:


ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Прием и обработка на налози за плаќања со валута на тековниот пресметковен ден Интерен клиринг на Банката

од 7:30 до 19:00 часот

КИБС

од 7:30 до 14:15 часот

МИПС

од 7:30 до 16:15 часот

 Уплатите по МИПС се извршуваат во рок од 30 минути од иницирање на плаќањето, во кои Банката остава простор доколку има грешка, истата да се корегира. Доколку плаќањето е итно за пократок период од 30 минути и клиентот е сигурен дека нема грешка, може да се потврди на телефонскиот број 02/3168-902 за веднаш да се процесуира уплатата   

Уплата и исплата на готовина на или од сметка на имател на сметка во Банката, на благајна во Банката

од 7:30 часот до 19:00 часот

Прием на налози за плаќање со иден датум на извршување

од 7:30 часот до 19:00 часот

САБОТА

Готовински уплати и исплати, како и безготовински плаќања помеѓу сметките што се водат во Регистарот на иматели на сметки во Банката

од 7:30 часот до 14:30 часот