Kontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Orari i punës për qarkullimet e pagesave në vendQarkullimi i pagesave në vend, në Komercijalna Banka AD Skopje bëhet sipas këtij orari:


ORARI I PUNËS PËR QARKULLIMIN E PAGESAVE NË VEND

Pranimi dhe procedimi i urdhërpagesave me të njëjtën datë-valute dhe përpunimi i urdhëresave për pagesën me valutë kontabël në ditën aktuale KIBS

prej 7:30 deri në 14:15

MIBS

prej 7:30 deri në 16:15

Kliringu intern i Bankës

prej 7:30 deri në 19:00

Pagesat nëpërmjet MIPS (Makedonski Interbankaren Platen Sistem), realizohen në afat prej 30 minutash nga koha e inicimit të pagesës, kohë të cilën Banka e jep në dispozicion nëse ka gabime dhe të njëjtat  të korrigjohen.  Nëse pagesa është urgjente, realizimi i saj bëhet edhe në afat më të shkurtër se 30 minuta dhe nëse konsumatori është i sigurt se nuk ka gabime,mund që  ta vërtetoj realizimin e pagesës nëpërmjet numrit të telefonit  02/3168-902, që menjëherë të procedohet pagesa.

Pagesa dhe tërheqja e parave të gatshme në ose nga llogaria e mbajtësit të llogarisë bë Bankë, në sportelin e arkës në Bankë

prej 7:30 deri në 19:00

Pranimi i urdhëresave për pagesë me datë të ardhshme të realizimit

prej 7:30 deri në 19:00

TË SHTUNËN

Pagesa dhe tërheqja e parave të gatshme si dhe pagesa e parave jo të gatshme mes llogarive të regjistruara në Regjistrin e mbajtësve të llogarive në Bankë

prej 7:30 deri në 14:30