• Брошура


  • Потребни документи


  • Процедура за одобрување


  • БарањеКонтакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Денарски кредити и денарски кредити со девизна клаузулаВидови кредити
  • денарски кредити
  • денарски кредити индексирани во ЕУР
  • девизни кредити во ЕУР (наменети за извозно ориентирани клиенти што остваруваат нето девизни приливи преку сметки во Банката)
Намена набавка на основни и/или обртни средства
Кредитни услови      
     
рок на отплата до 10 години
  грејс период до 2 години
Каматна стапка
  • од 5,5% до 10,0% годишно
  • 2% годишно за кредити обезбедени со парични средства како депозит во Банката
Напомена каматната стапка зависи од кредитоспособноста и бонитетот на клиентот, редовноста во сервисирањето на обврските кон Банката и видот и квалитетот на понуденото обезбедување
Провизии од 0.05 % до 1.5% на искористениот износ на кредит во зависност од видот на кредитот, рокот на враќање на кредитот и изворот на средствата за кредитот
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, банкарска гаранција и др.)
Новооснованите трговски друштва, кои се заинтересирани за долгорочно кредитирање од банкарски средства или од средствата на некоја од кредитните линии активни преку Банката, треба да прикажат веќе извршени сопствени вложувања минимум 50% од вкупните вложувања во проектот.


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk