• Broshura


  • Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimit


  • KërkesëKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

@import url(/css/kbeditorcss.css);

Kredi në denarë, kredi në denarë me klauzolë valutore dhe kredi devizoreLlojet e kredive
  • kredi në denarë
  • kredi në denarë me klauzolë në EUR
  • kredi devizore në EUR (për klientët e orientuar nga eksporti që realizojnë neto të ardhura devizore përmes llogarive në Bankë)
Qëllimi blerja e aktiveve fikse dhe/ose kapital punues
Kushtet e kredisë      
     
afati i shlyerjes eri në 10 vjet
  periudha grejs deri në 2 vjet
Norma e interesit
  • prej 5,5% deri në 10,0% në vit
  • 2% në vit për kreditë e siguruara me para të gatshmë të depozituara në Bankë
Vërejtje norma e interesit varet nga aftësia kredituese e klientit, rregullsia ndaj obligimeve të Bankës dhe lloji i kualitetit të kolateralit të ofruar
Provizionet prej 0.05 % deri në 1.5% të shumës së përdorur të kredisë varësisht prej llojit të kredisë, afatit të kthyerjes së kredisë dhe burimi i mjeteve të kredisë
Sigurimi i kredisë Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, garanci bankare, etj.)
Kompanitë e sapo-themeluara që janë të interesuara për kredi afatgjate nga burimet e Bankës ose nga mjetet e ndonjërës prej linjave kreditore që i ofron Banka duhet të dëshmojnë se kanë investuar me minimum 50% nga totali i investimeve në projektin përkatës.


Kontaktoni personaIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor Për Kreditimit E Kompleksit Agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk