• Брошура


  • Потребни документи


  • Процедура за одобрувањеКонтакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредитна линија од Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР) за учество во програмата за финансирање на извозотКредитот е наменет за сите правни лица кои се исклучиво извозно ориентирани.

Намена за финансирање на извозни аранжмани - под поимот извозни аранжмани се подразбира кредитирање на подготовката на производството за извоз со финансирање на набавката на суровините и репроматеријали од земјата или странство по склучени извозни договори
Земја на набавка нема ограничување - набавките може да се вршат од земјата и од странство
Кредитни услови минимален износ

30.000 ЕУР во денарска противвредност

максимален износ

2.000.000 ЕУР во денарска противвредност

рок на отплата

до 2 години

Каматна стапка
  • 6% годишно, фиксно (можност за намалување на каматната стапка за 0,5% доколку корисникот на кредит има осигурано извоз преку МБПР во износ од 5 милиони ЕУР во последните 12 месеци)
Провизии провизија за ангажирани средства 0,5% од износот на одобрениот а неискористен кредит
провизија за предвремено враќање на кредитот 0,125% од износот на кредитот што предвреме се враќа
еднократни провизии пред користење 1% еднократно, во денари
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Координатор за кредитирање на правни лица
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk