• Broshura


  • Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimitKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Linja kreditore nga Banka e Maqedonisë për përkrahje të zhvillimit për pjesëmarrje në programin për financim të eksportitKredia u dedikohet të gjithë subjekteve juridike që janë ekskluzivisht të orientuar nga eksporti.

Qëllimi financimi i aranzhimeve të eksportit – me termin aranzhime të eksportit nënkuptohet përgatitja e produkteve për eksport duke financuar blerjen e lëndëve të para të papërpunuara në vend ose nga jashtë vendi në bazë të marrëveshjeve të lidhura për eksport
Vendi i furnizimit nuk ka kufizime – furnizimet mund të bëhen në vend dhe jashtë vendit
Kushtet e kredisë shuma minimale

30.000 EUR në kundëvlerë të denarit‰

shuma maksimale

2.000.000 EUR në kundëvlerë të denarit‰

afati i shlyerjes

deri në 2 vjet

Norma e interesit
  • 6% në vit, fikse (mundësi për ulje të normës së interesit për 0,5% nëse shfrytëzuesi i kredisë ka siguruar eksport përmes Bankës së Maqedonisë për përkrahje të zhvillimit në vlerë prej 5 milionë EUR në 12 muajt e fundit)
Provizionet provizioni për mjetet e angazhuara 0,5% e shumës së aprovuar por të pa shfrytëzuar të kredisë
provizion për shlyerjen e hershme të kredisë 0,125% nga shuma e kredisë që kthehet para kohe
Provizion i njëhershëm para disbursimit 1% pagesë e njëhershme, në denarë
Sigurimi i kredisë Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)


Kontaktoni personaIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Koordinator për kreditimin e subjekteve juridike
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk