• Брошура


  • Потребни документи


  • Процедура за одобрувањеКонтакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Програма за кредитирање на развојот на мали и средни претпријатија реализирана преку Македонска банка за поддршка на развојот (мбпр)Кредитот од програмата за кредитирање на развојот на мали и средни претпријатија е наменет за сите мали и средни претпријатија од производниот и производно-услужниот сектор.

Прифатливи корисници правни лица кои имаат повеќе од 51% во приватна сопственост
Неприфатливи проекти набавка на основно стадо, купување на правни лица, трговски активности и проекти со еколошки штетни влијанија
Намена
  • набавка на основни средства (недвижен и подвижен имот) - најмалку 50% од износот на кредитот
  • финансирање на обртни средства во рамки на проектот - до 50% од вредноста на кредитот
Земја на набавка нема ограничување - опремата може да се набави од земјата и странство
Кредитни услови  

 

 
минимален износ 15.000 ЕУР во денарска противвредност
максимален износ 500.000 ЕУР во денарска противвредност
рок на отплата до 8 години во зависност од проектот-кредитите најчесто се одобруваат на рок од 5 до 6 години
грејс период до 1 година
начин на отплата квартална отплата на камата и кредит
Каматна стапка 6,5% годишно, фиксно  
Провизии  

 

 
провизија за ангажирани средства 0,5% од износот на одобрениот, а неискористен кредит
провизија за предвремено враќање на кредитот 0,125% од износот на кредитот што предвреме се враќа
еднократни провизии пред користење 1,5% еднократно, во денари
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)
Со кредитот се финансира до 85% од пресметковната вредност на проектот, а остатокот од минимум 15% е сопствено учество на корисникот на кредит
Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Координатор за кредитирање на правни лица
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk