• Broshura


  • Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimitKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Programi për përkrahjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme i realizuar përmes Bankës së Maqedonisë për përkrahje të zhvillimitKredia nga programi për përkrahjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme u dedikohet të gjitha ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin e prodhimit dhe të shërbimit.

Përdorues të përshtatshëm subjektet juridike që kanë më shumë se 51% pronësi private
Projekte të papranueshme blerja e kopesë themelore, blerja e subjekteve juridike, aktivitetet tregtuese dhe projektet me impakte të dëmshme për mjedisin
Qëllimi
  • blerja e aktiveve fikse (pasuri e tundshme dhe e patundshme) – të paktën 50% nga shuma e kredisë
  • financimi i kapitalit punues në kuadër të projektit - deri në 50% nga shuma e kredisë
Vendi i furnizimit nuk ka kufizime - pajisjet mund të blehen në vend dhe jashtë vendit
Kushtet e kredisë  

 

 
shuma minimale 15.000 EUR në kundëvlerë të denarit
shuma maksimale 500.000 EUR në kundëvlerë të denarit
afati i shlyerjes deri në 8 vjet varësisht prej projektit – kreditë zakonisht aprovohen për një periudhë prej 5 deri në 6 vjet
periudha grejs deri në 1 vjet
mënyra e shlyerjes shlyerje tremujore e kredisë dhe e interesit
Norma e interesit 6,5% në vit, fikse  
Provizionet  

 

 
provizioni për mjetet e angazhuara 0,5% e shumës së aprovuar por të pa shfrytëzuar të kredisë
provizion për shlyerjen e hershme të kredisë 0,125% nga shuma e kredisë që kthehet para kohe
provizion i njëhershëm para disbursimit 1,5% pagesë e njëhershme, në denarë
Sigurimi Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)
Mjetet e kredisë mund të financojnë deri në 85% të vlerës së përllogaritur të projektit, ndërsa pjesa e mbetur prej minimum 15% është pjesëmarrje vetanake e shfrytëzuesit të kredisëKontaktoni personaIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Koordinator për kreditimin e subjekteve juridike
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk