• Kërkesë për shërbimin e-mail/faks për dërgesë të Kontratave për shitblerjeKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Shitblerja e mjeteve të huaja pagesoreShitblerja e valutave të huaja për denarë për subjektet juridike – rezidentët dhe jo-rezidentët (tregu devizor), bëhet me kotim të kurseve aktuale të tregut dhe përfshin:

  • shitblerjen e menjëhershme të valutave të huaja për denarë,
  • shitblerjen me afat të valutave të huaja në denarë.

Shitblerja e valutave të huaja bëhet çdo ditë punë prej 09:00 deri në 16:00.

Urdhëresat për blerje dhe shitje dërgohen në numrin e faksit: (02) 3113-228 dhe (02) 3213-425; e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Blerja dhe shitja e valutave të huaja bëhet me nëpunësit e caktuar në Bankë në numrin: (+389 2) 3218-000 – bisedë e regjistruar.

Transaksioni i rregulluar konfirmohet duke dërguar formularin e nënshkruar - marrëveshjen e blerjes së valutave në numrin e faksit: (02) 3218-018, (02) 3213-425; e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Shitblerja e valutave të huaja për denarë bëhet me kontakt të drejtpërdrejtë në: 

  • sportelin për tregun devizor në sallën për qarkullimin pagesor në vend (katin përdhesë në pjesën e re të Bankës-KB1)

Shërbimet për tregun valutor janë të disponueshme edhe përmes shërbimit Internet Bank (shërbime bankare përmes Internetit).