• Informatat kryesore


  • Kërkesë - e përgjithshme


  • Kërkesë - individuale


  • Kushtet e përgjithshme


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Kërkesë për administrimin e limititKontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

MasterCard biznes karta vendore e kredititMasterCard është një biznes kartë vendore e kreditit që ndihmon mjaft në përmirësimin dhe lëhtësimin e punës së kompanisë tuaj. Pagesa e lehtë dhe e sigurt e shpenzimeve të biznesit të punonjësve tuaj, me limite të përshtatshme dhe kontroll të plotë të shpenzimeve për çdo përdorues. Hapi i parë drejt modernizimit të kompanisë - MasterCard biznes karta vendore e kreditit e Bankës Komerciale.
Avantazhet e kartës


- pagesë e thjeshtë e shpenzimeve të biznesit, pa pagesë;
- ndjekje e thjeshtë e gjendjes së llogarisë dhe shpenzimeve përmes shërbimeve Bankë Interneti dhe SMS Banking (shërbime bankare përmes SMS);
- normë të ulët interesi për pjesën e shfrytëzuar të limitit të kredisë;
- mundësi për lëshimin e një numri të pakufizuar të kartave në kuadër të kompanisë tuaj;
- përmirësim i rrjedhjes së parave të gatshme në kompaninë tuaj;
- mundësi për përcaktimin e limitit ditor për çdo kartë sipas nevojave të kompanisë;
- zvogëlim i nevojës për mbajtje të parave me vehte;
- pagesë më e lehtë dhe më e sigurtë se sa me para në dorë;
- përkrahje 24 orëshe e klientëve, kudo në botë.

Përdorimi i kartës


Për sqarim më të hollësishëm të të gjitha karakteristikave të kartës, shikoni kushtet e përgjithshme për lëshimin dhe shfrytëzimin e  MasterCard biznes kartës vendore të kreditit.


Për të pasur më shumë siguri dhe komoditet gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë këshillat për përdorim të sigurtë të kartave bankare të Komercijalna Banka AD Skopje .


Ndiqni udhëzimet dhe shfrytëzojeni mundësinë për përcaktimin e limitit ditor dhe periodik për çdo kartë sipas nevojave të kompanisë suaj.


Procedurë e thjeshtë e marrjes së MasterCard biznes kartës vendore të kreditit


Ndiqni hapat për marjen e MasterCard   biznes kartës vendore të kreditit:1
Plotësojeni kërkesën e përgjithshme dhe kërkesën individuale për MasterCard kredi të biznesit. Kërkesat individuale plotësohen për secilën kartë.
2
Kërkesat, së bashku me dokumentacionin tjetër të nevojshëm, depozitoni në Zyrën Qëndore ose në ndonjërën prej filialeve të Bankës.

Kushtet dhe pagesat


Valuta MKD

Përdorues

personi fizik në bazë të kërkesës së dorëzuar nga subjekti juridik

Normat e interesit - 13,25% në bazë vjetore  për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
- 13,25% e shumës mbi limitin e kredisë
Limite ditore të transaksioneve Banka i definon limitet ditore sipas Marrëveshjes për lëshimin e biznes kartave të kreditit

Anëtarësia vjetore*

1.200 denarë për kartë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%

nuk funksionon në sportel

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

nuk funksionon në sportel

 

* Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. Debitimi i llogarive individuale do të fillojë në muajin kur do të skadojë periudha e pagesës së fundit për anëtarësim, respektivisht periudha pa pagesë prej 12 muajsh, varësisht se kur është lëshuar karta.

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.
Personi për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk