• Интернет банка


  • Можности на Интернет банка


  • Барања и формулари


  • Водич за Интернет банкаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Траен налог за правни лица


Доколку сакате да заштедите време и напор при вашето секојдневно работење, како дел од постоечките услуги, Ви ја нудиме и можноста за отварање на траен налог со кој ќе можете да намирувате редовни обврски кои се со фиксен износ или рок на доспевање, односно обврски каде еден определен износ треба да се плати на неколку еднакви рати. Ваквата услуга ја воведовме сè со цел да Ви ги олесниме дел од плаќањата кои редовно ги извршувате.


Со потпишување на Договорот за траен налог, секое правно лице – имател на сметка во Банката може да ја овласти Банката во негово име и за негова сметка да врши пренос на средства кон други сметки во Банката или во други деловни банки согласно инструкциите (точно определен износ, дата и период на доспевање на плаќањето, број на рати) наведени од клиентот во Договорот.


Спроведените налозите ќе се тарифираат согласно тековната тарифа за извршување на плаќањата на шалтерите на Банката. 


 Годишен извештајРевидиран консолидиран финансиски извештај НБРМРевидиран неконсолидиран (единечен) извештај НБРМРевидиран консолидиран финансиски извештај МСФИРевидиран неконсолидиран (единечен) извештај МСФИ
2017 PDF PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF
2014 PDF PDF PDF PDF PDF
2013 PDF PDF PDF PDF PDF