• Интернет банка


  • Можности на Интернет банка


  • Барања и формулари


  • Водич за Интернет банкаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Траен налог за правни лица


Доколку сакате да заштедите време и напор при вашето секојдневно работење, како дел од постоечките услуги, Ви ја нудиме и можноста за отварање на траен налог со кој ќе можете да намирувате редовни обврски кои се со фиксен износ или рок на доспевање, односно обврски каде еден определен износ треба да се плати на неколку еднакви рати. Ваквата услуга ја воведовме сè со цел да Ви ги олесниме дел од плаќањата кои редовно ги извршувате.


Со потпишување на Договорот за траен налог, секое правно лице – имател на сметка во Банката може да ја овласти Банката во негово име и за негова сметка да врши пренос на средства кон други сметки во Банката или во други деловни банки согласно инструкциите (точно определен износ, дата и период на доспевање на плаќањето, број на рати) наведени од клиентот во Договорот.


Спроведените налозите ќе се тарифираат согласно тековната тарифа за извршување на плаќањата на шалтерите на Банката. 


 
31.03
30.06
30.09
31.12
: 2017
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2016
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2015
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2014
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2013
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF