Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за услуги во денарскиот платен промет


 

БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

 

Хартиени налози

Интернет банка

Интерни трансакции  
од 0 до 10,000 денари

22 денари од налог

7 денари од налог

над 10,000 денари

31 денари од налог

11 денари од налог

МИПС трансакции

250 денари од налог

100 денари од налог

КИБС трансакции  
од 0 до 10,000 денари

36 денари од налог

13 денари од налог

над 10,000 денари

   46 денари од налог

18 денари од налогНАДОМЕСТОЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Вклучување кон системот за електронско банкарство

без надомест

Надомест за прво издавање на дигитален сертификат

1.500 денари, односно 500 денари за реиздавање – секоја трета година

На сметките кои оствариле безготовински долговоен промет над 10,000,000 денари просечно месечно во последните шест месеци, им следува бесплатен токен

- 10,000,000 - 15,000,000 денари (1 бесплатен токен)
- 15,000,000 – 100,000,000 денари (2 бесплатни токена)
- над 100,000,000 денари (3 бесплатни токена)

Деблокирање на дигитален сертификат

500 денариТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Безготовински пренос на плата од главна сметка на трансакциска сметка на физички лица – ПП 53


Хартиени налози

Интернет банка

Трансакции извршени преку интерен клиринг

4 денари од налог

4 денари од налог

Трансакции извршени преку МИПС

 

- до 14:00 часот

65 денари од налог

55 денари од налог

- после 14:00 часот

100 денари од налог

100 денари од налог

Трансакции извршени преку КИБС

15 денари од налог

12 денари од налогГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

УПЛАТИ

Уплата на готови пари од дневен пазар (шифри: 800, 801, 802 и 803) од имателот на сметка на благајна во Банката до 11:30 часот

без надомест - со исклучок на недела и државни празници

Уплата на готови пари од дневен пазар (шифри: 800, 801, 802 и 803) од имателот на сметка на благајна во Банката по 11:30 часот

0,15% од износот на налогот, минимум 50 денари

Уплата на готови пари од имателот на сметка на благајна на Банката, вклучително и уплатите во недела и државни празници 

0,15% од износот на налогот минимум 50 денари

Уплата во готово од правни лица кои немаат сметка во Банката

0,3% од износот на налогот, минимум 100 денари

ИСПЛАТИ

 

0,45% од износот на налогот минимум 100 денари

без надомест за сметки за менувачко работењеВОДЕЊЕ НА СМЕТКА

Сметки кои во тековниот месец оствариле промет до 500,000 денари

300 денари еднократно, месечно

Сметки кои во тековниот месец оствариле промет над 500,001 денари

800 денари еднократно, месечно

Сметки со посебен режим на работа

2,000 денари еднократно, месечно

Затворање сметка на правно лице по налог на надлежен орган

500 денари од сметка

Затварање на сметка на барање на имателот на сметка

1,000 денари од сметка

Сметки на куќни совети(Заедница на сопственици на станбени згради) и подсметки на правни лица овластени за управување со станбени згради односно менаџирање со заедничките простории

100 денари еднократно, месечно

  • Потсметки за резервен фонд на Заедница на сопственици на станбени згради или правни лица овластени за управување со станбените згради односно менаџирање со заедничките простории

а. Доколку извештајот за состојбата на сметката се следи преку Интернет банката

без надомест

б. Доколку извештајот за состојбата на сметката се подигнува од шалтерите на Банката

100 ден. еднократно месечно

Отварање на Escrow сметка

Без надомест

Водење и работење со Escrow сметка

По ДоговорНАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ SMS, ФАКС, IVR, E-mail НА АКТИВНИ СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Извод испратен на E-mail адреса

без надомест

СМС известувања дефинирани од страна на клиентот

3 денари

Испратена порака на ФАКС

3 денари

Преслушана порака преку говорен автомат - IVR

8 денари

Надомест за испраќање на СМС известувања дефинирани од страна на Банката

без надоместКАМАТНИ СТАПКИ НА ДЕНАРСКА СМЕТКА

Камата на позитивното салдо на трансакциски сметки во денари

0%